Általános Szerződési Feltételek

PREAMBULUM

Az Agrodat Szolgáltató Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Petőfi Sándor utca 1. B. ép. 5. em. 1.; cégjegyzékszám: 03-09-131960; adószám: 26504731-2-03; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett gazdálkodás nyomon követését és döntéstámogatást elősegítő informatikai szolgáltatást igénybe vevők és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák.

Jelen ÁSZF 2019. 09.01. napjától hatályos.

1.     FOGALMAK

1.1.   Szolgáltató: Agrodat Szolgáltató Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Petőfi Sándor utca 1. B. ép. 5. em. 1.; cégjegyzékszám: 03-09-131960; adószám: 26504731-2-03).

1.2.   Szolgáltatás: A Szolgáltató által üzemeltetett gazdálkodás lokális környezeti változóinak nyomon követését és döntéstámogatást elősegítő adatszolgáltatás, amelynek a pontos tartalmát mindig a Megrendelő által feladott és a Szolgáltató által elfogadott Megrendelés részletez.

1.3.   Szolgáltatási Szerződés: A Megrendelő és a Szolgáltató közötti írásban megkötött szerződés – a jelen ÁSZF 1. számú mellékleteként csatolt Szolgáltatási Szerződés -, amely alapján a Megrendelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-et és megrendeli a Szolgáltatást a Megrendelésben részletezett terjedelemben.

1.4.   Megrendelő: A Szolgáltató Szolgáltatását igénybe vevő fél, amely a jelen ÁSZF 1. számú mellékleteként csatolt Szolgáltatási Szerződés alapján megrendeli a Megrendelésben lévő Szolgáltatásokat.

1.5.   Ajánlat: a Szolgáltató a Megrendelő igényfelmérése után készített ajánlata, amelyben a Megrendelőnek nyújtandó Szolgáltatásokat és azok díjait rögzíti.

1.6.   Megrendelés: A Megrendelő által elfogadott Ajánlat alapján készített megrendelés, amely Szolgáltatás terjedelmét meghatározza és ami alapján a Szolgáltató a mindenkori Szolgáltatásait nyújtja és a jelen ÁSZF 2. számú mellékletekét képezi. A Megrendelés akkor tekintendő elfogadottnak, ha a Megrendelő visszaigazolja a Megrendelést és a Szolgáltató azt elfogadja.

1.7.   Új Megrendelés: Amennyiben a Felek között már megkötött Szolgáltatás Szerződés van érvényben egy visszaigazolt Megrendelés alapján és a Megrendelő a meglévő Szolgáltatásokat bővíteni szeretné akkor a Szolgáltató az igények alapján új Ajánlatot készít a Megrendelőnek, aminek a Megrendelő általi elfogadása és a Szolgáltató általi visszaigazolása esetén az Új Megrendelés határozza meg a továbbiakban a Szolgáltatás terjedelmét és ami alapján a Szolgáltató a mindenkori Szolgáltatásait nyújtja.

1.8.   Felek: A Szolgáltató és a Megrendelő együttesen.

1.9.   Szellemi Tulajdon: a Szolgáltató vagy harmadik fél szabadalmai, használati mintái és egyéb találmányokkal kapcsolatos jogai; formatervezési mintaoltalmi jogai, regisztrált formatervezési mintaoltalmi jogai és egyéb formatervezési mintaoltalmakkal kapcsolatos joga; szerzői jogai; know-how-val kapcsolatos jogai; lajstromozott és nem lajstromozott védjegyei; megjelenéssel kapcsolatos jogai; és minden egyéb, akár lajstromozott, akár nem  lajstromozott szellemi tulajdonjog, ideértve a bármely ilyen jog iránti kérelmeket; és a védelem minden más formáját, amely azonos vagy egyenértékű hatással bír a világ bármely részén.

1.10. Szoftver: A Szolgáltatás nyújtásához a Megrendelő rendelkezésére bocsátott olyan szerzői jog által védett szoftver, amely a Szolgáltató által üzemeltetett gazdálkodás lokális környezeti változóinak nyomon követését és döntéstámogatást elősegítő adatszolgáltatást nyújt.

1.11. Eszköz(ök): A Szolgáltató tulajdonjogát képező eszköz, amelyet a Megrendelő részére, az ÁSZF 1.2 pontban részletezett cél érdekében ideiglenes használatra átadott.

1.12. Fejlesztés: A Szellemi Tulajdonban történő minden fejlesztés vagy módosítás (ideértve, de nem kizárólagosan a technológiát, folyamatot, Eszközt, rendszert, számítógépprogramozást, know-howt), amely észszerűen a Szolgáltató kereskedelmi érdekébe eshet és amelyeket a Szolgáltatás nyújtásának időtartama alatt fejlesztenek, készítenek (vagy szereznek meg).

1.13. Földterület: Azon földterület, amellyel a Megrendelő jogszabály vagy szerződés alapján rendelkezhet, azaz annak tulajdonosa, haszonbérlője vagy egyéb módon jogosult használni, művelni, valamint a jelen ÁSZF-ben meghatározott jogokat biztosítani jogosult a Szolgáltató részére.

1.14. Telepítési Terv: A Szolgáltató azon terve, amelyet a Földterület felmérése és értékelése alapján készít el és amelyben javaslatot tesz a kihelyezendő Eszközök típusára, mennyiségére, valamint a Szolgáltatásban elérhető kiegészítő elemek típusára.

1.15. Telepítési Jegyzőkönyv: A Telepítési Terv alapján elvégzett Eszközök telepítését igazoló jegyzőkönyv.

2.     ÁSZF HATÁLYA

2.1.   Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatási Szerződést írásban megkötő és a Szolgáltatást megrendelő, valamint igénybevevő jogi személyekre.

2.2.   Jelen ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed a Szolgáltatás biztosításával kapcsolatos valamennyi körülményre, így különösen a Megrendelésben rögzített konkrét Szolgáltatásokra.

3. AJÁNLAT / SZERZŐDÉSKÖTÉS / MEGRENDELÉS ÉS ÚJ MEGRENDELÉS

3.1. A Szolgáltató a Megrendelővel folytatott igényfelmérést követően Ajánlatot készít Megrendelőnek, amiben részletezi a nyújtandó Szolgáltatásokat és azok díjait rögzíti. Szolgáltató az Ajánlat elfogadását követően Megrendelést készít a Megrendelőnek, amiben a Szolgáltatást specifikációját meghatározzák. A Megrendelést a Megrendelő aláíró majd megküldi a Szolgáltató részére, aki a Megrendelés elfogadása esetén aláírja a Megrendelést. Megrendelés elfogadását követően a Felek a Megrendelésben felsorolt Szolgáltatásokra a jelen ÁSZF 1. számú mellékleteként csatolt Szolgáltatási Szerződéssel szerződést kötnek.

3.2. A Szolgáltatás igénybevételéhez a Megrendelő írásban Szolgáltatási Szerződést köt a Szolgáltatóval, mely során magára nézve kötelezőnek fogadja el jelen ÁSZF rendelkezéseit. A Szolgáltatás igénybevételének további feltétele, hogy a Megrendelő megfizeti a Szolgáltatás díját és nem rendelkezik esedékes és lejárt tartozással a Szolgáltató felé.

3.3. A Szolgáltatás megrendelése esetén a Szolgáltató a Megrendelés alapján a Megrendelő számára a Szolgáltatási szerződés megkötésekor vagy Új Megrendelés elfogadásakor díjbekérőt (proforma számlát) állít ki a Szolgáltatási szerződés alapján a Megrendelő által fizetendő első havidíj / módosított havi díj összegéről, melyet a Megrendelő a Szolgáltatási Szerződésben foglalt határidőn belül köteles megfizetni. Amennyiben a Szolgáltatás kezdete nem a tárgyhó első napjára esik, akkor a törthavi díj a következő tárgyhó díjbekérőjében fog szerepelni. A Szolgáltatási Szerződés hatálybalépésének napja egybeesik a Telepítési Jegyzőkönyvben rögzített időponttal amikor a Megrendelő által megrendelt összes Eszköz telepítésre került. A Szolgáltató az első havi díjról a számláját a Megrendelő átutalásának jóváírását követően állítja ki. Szolgáltató a Szolgáltatás díjáról szóló számláját az aktuális hónap 5 napjáig állítja ki, amelyet megküld a Megrendelő részére és a Megrendelő köteles a számlát annak kézhezvételétől számított 10 napon belül megfizetni.

3.4. A Megrendelő jogosult a már megrendelt Szolgáltatásait kibővíteni. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megrendelő a meglévő Szolgáltatásokat bővíteni szeretné akkor a Szolgáltató felméri az igényeit és Ajánlatot küld a részére. Az Ajánlat Megrendelő általi aláírást követően a Szolgáltató Új Megrendelést állít ki. A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a Szolgáltatási Szerződés és a jelen ÁSZF az Új Megrendelésben meghatározott Szolgáltatásokra attól a naptól hatályos, amikor a Megrendelő az Új Megrendelést írásban vagy emailben visszaigazolja és ezt követően a Szolgáltató írásban vagy emailben elfogadta. Megrendelő kijelenti, hogy az Új Megrendelés visszaigazolása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:66 §-a szerinti ajánlattal egyetértő nyilatkozatként értelmezendő és a Megrendelő szavatolja, hogy azon személy küldi meg a visszaigazolást, aki ”házon belül” beszerzett minden szükséges jóváhagyást és rendelkezik a nyilatkozat megtételéhez és a Szolgáltatási Szerződés módosításához és teljesítéséhez szükséges joggal és felhatalmazással. Az Új Megrendelés alapján a Megrendelő az Új Megrendelésben foglalt Szolgáltatásokat kifejezetten megrendeli és a Szolgáltatási Szerződés az Új Megrendelés szerint módosul, így Megrendelő köteles az Új Megrendelésben részletezett díjak megfizetésére. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy az Új Megrendelésekkel kapcsolatosan az email útján tett jognyilatkozatokat érvényesnek tekintik. Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltatási Szerződést az Új Megrendelést elfogadásának módjától függetlenül írásban kötött szerződésnek tekintik és a Ptk. 6:67 § (3) bekezdésének az alkalmazását kizárják. Amennyiben az Új Megrendelésben részletezett Szolgáltatás kezdete nem a tárgyhó első napjára esik, akkor a törthavi díj a következő tárgyhó díjbekérőjében fog szerepelni.

4. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TÁRGYA

4.1.   A Szolgáltató – lokális meteorológiai-, és talaj adatszolgáltatással – lehetővé teszi a Megrendelő számára a regisztrált mezőgazdasági terület környezeti adatainak összegyűjtését, tárolását és elemzését.

4.2.   Az Eszköz minden esetben egy adatgyűjtő és megjelenítő Szoftverrel van összeköttetésben, és a Szoftver részére megadott időközönként adatokat küld. A Szolgáltató biztosítja a Megrendelő számára a Szoftver használatát a 7. pontban foglaltak szerint. A szolgáltatás része az Eszköz által közvetített információk, adatok rögzítése és továbbítása.

4.3.   A Szoftver az Eszköz által a Szolgáltatási szerződésben és annak mellékleteiben foglaltaknak megfelelően mért adatokat visszajuttatja a Megrendelő, mint felhasználó részére.

4.4.   A rendszer használatával a Megrendelő saját területén keletkező adatokkal a Szolgáltató rendelkezik, a szolgáltatás biztosítása érdekében. A Megrendelő a napra kész adatokat a Szolgáltatási szerződés időtartama alatt bármikor megtekintheti a szoftver segítéségével.

4.5.   A Megrendelő az igényfelmérés alkalmával eldönti, hogy a Szolgáltató által kínált szolgáltatás típusok közül melyeket kívánja igénybe venni. A Megrendelés tartalmazza a nyújtandó szolgáltatások pontos körét. A Felek jogait és kötelezettségeit a jelen ÁSZF rendelkezései tartalmazzák.

4.6.   Megrendelő az adatokat és információkat kizárólag saját mezőgazdasági tevékenysége és gazdálkodása érdekében használhatja fel. Azokkal harmadik személyek számára semmilyen tevékenységet (beleértve, de nem korlátozva pld. tanácsadás, adatszolgáltatás tevékenységekre) nem végezhet Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye hiányában.

5. SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGE

5.1. A Szolgáltató kötelezettsége a Megrendelés szerinti Eszközök telepítése, valamint a kitelepített Eszközök rendszeres karbantartása, üzemeltetése a Megrendelő regisztrált Földterületei környezeti adatainak folyamatos gyűjtése, tárolása és elemzése a Szolgáltatás nyújtása érdekében.

5.2.   A Szolgáltató kötelezettsége a Szolgáltatással érintett földterület felmérése, értékelése és telepítési terv készítése az Eszközök kihelyezéséről.

5.3.   A Szolgáltató kötelezettsége, hogy javaslatot tegyen a kihelyezendő Eszköz típusára, mennyiségére, a Szolgáltatásban elérhető kiegészítő elemek típusára (pl. kártevő kimutatás, betegség előrejelzések, hiperlokális időjárás előrejelzés), amely a Megrendelésben kerül rögzítésre.

5.4.   A Szolgáltató kötelezettsége az Eszközöket telepíti a telepítési tervben meghatározott pontokon a Megrendelésben meghatározott területre.

5.5.   Szolgáltató kötelezettsége a Megrendelőnek a Szoftver belépési kódjait átadni.

6. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI

6.1.   Megrendelő Szolgáltatási Szerződés teljesítése érdekében köteles ingyenes földhasználati jogot biztosítani a Szolgáltató részére a Földterületen a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben.

6.2.   Megrendelő Szolgáltatási Szerződés teljesítése érdekében köteles ingyenes belépési jogot biztosítani a Szolgáltató részére a Földterületre a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben.

6.3.   Megrendelő köteles a Szolgáltató részére a Földterületre való behajtást, az Eszközök rendszeres ellenőrzését, javítását és a Szolgáltatási Szerződés megszűnése esetén az Eszközök elszállítását lehetővé tenni.

6.4.   Megrendelő szavatolja, hogy a Földterület tulajdonosával fennálló szerződése vagy saját joga alapján jogosult a 6.1 – 6.3 pontokban biztosított jogokat biztosítani, valamint kötelezettségvállalásokat tenni a Szolgáltatási Szerződés hatályban léte alatt. Ezen pontok megsértése, illetve ebből adódó egyéb Szolgáltatóra nézve sérelmes következmények a Megrendelő érdekkörében felmerült szerződésszegésnek minősülnek.

6.5.   Megrendelő köteles Telepítési Tervet megvizsgálni és azt jóváhagyni. A Telepítési Terv jóváhagyásával és/vagy a Telepítési Jegyzőkönyv aláírásával a Megrendelő kijelenti, hogy megvizsgálta az Eszközök megközelítéséhez használt útvonalat és az Eszközök karbantartásához és elszállításához használt területet, valamint azt, hogy ezen tevékenységek a Földterület művelését nem akadályozzák, illetve nem okoznak kárt, így ezen tevékenységekkel kapcsolatosan Megrendelő kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.

6.6.   Megrendelő köteles olyan módon művelni a Földterületet, hogy az Eszközök megközelítéséhez használt útvonal mindenkor alkalmas legyen az Eszköz megközelítésére és az Eszköz karbantartásához és elszállításához szükséges terület mindig rendelkezésre álljon, valamint ezen terület alkalmas legyen az Eszközök szervízelésére és elszállítására.

6.7.   Megrendelő köteles olyan módon művelni a Földterületet, hogy az Eszközök megközelítéséhez használt útvonalra és az Eszköz karbantartásához és elszállításához használt területre nem telepít hasznos növényeket, amelyekben a bejutás, szervizelés és elszállítás kárt okozhatna vagy akadályozná. Felek kifejezetten megállapodnak és a Megrendelő elfogadja, hogy minden olyan kár (beleértve zöldkár vagy terület értékcsökkenése) amely az Eszköz megközelítéséhez használt útvonal és az Eszköz karbantartásához és elszállításához szükséges terület használatából ered, nem róható fel a Szolgáltató részére. Megrendelő a Szolgáltatási Szerződést ezen károk figyelembevételével kötötte meg.

6.8.   Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltatás díja minden hónapban előre fizetendő. Megrendelő köteles a Szolgáltató által kiszámlázott Szolgáltatás díjak folyamatos, határidőben való megfizetésére.

6.9.   Az Eszközt a Megrendelő csak Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult áthelyezni, illetve mozgatni.

6.10. Megrendelő köteles az Eszköz tisztítására és kezelésére vonatkozó, jelen ÁSZF 3. mellékletében rögzített előírások betartására.

6.11. A Megrendelő köteles az Eszköz fizikai állapotát rendszeresen ellenőrizni, állagukat a jó gazda gondosságával megóvni és a jelen ÁSZF 3. mellékletében rögzített előírásokat betartani.

6.12. A Megrendelő köteles biztosítani, hogy a Szolgáltató bármikor a helyszínen ellenőrizhesse az Eszköz állapotát és működését és köteles a Szolgáltató ezen tevekénységét korlátozás nélkül tűrni.

6.13. A Eszközökkel kapcsolatosan észlelt hiba esetén a Megrendelő haladéktalanul köteles értesíteni a Szolgáltatót az ÁSZF-ben megjelölt elérhetőségeken.

6.14. Amennyiben a Eszközökkel kapcsolatos meghibásodás a Megrendelő érdekkörében merül fel vagy a Megrendelő szándékos magatartása vagy hanyagsága okozta, vagy nem a jó gazda gondosságával járt el, és ennek következtében az Eszköz megsérült, megsemmisült, akkor köteles az Eszközök jelen ÁSZF 4. számú mellékletében feltüntetett értékét megtéríteni a Szolgáltató számára, a Szolgáltató számlájának kézhezvételétől számított 10 napon belül.  A Szolgáltató a megsérült és/vagy megsemmisült Eszközök árának a megtérítését követően gondoskodik új Eszköz kihelyezéséről, azonban ezen időszakban is jogosult Szolgáltató a változatlan szolgáltatási díjra.

6.15. Megrendelő köteles a Szolgáltatási Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén az Eszközt Szolgáltató birtokába visszaadni. Köteles továbbá Megrendelő tűrni, hogy Szolgáltató az Eszközt Megrendelő területeiről leszerelje, elszállítsa, elszállíttassa.

6.16. A Megrendelő köteles valamennyi Eszköz elszállítását a Szolgáltatási Szerződés megszűnését követő 15 napon belül biztosítani.

6.17. A Megrendelő köteles a miatta, vagy az érdekkörébe tartozó harmadik személy cselekményei következtében meghiúsult leszerelési és elszállítási vagy karbantartás kísérlet után 50.000 forint + ÁFA kiszállási költséget megtéríteni a Szolgáltató részére az erről szóló számla kézhezvételétől számított 10 napon belül. Amennyiben a leszerelést és elszállítást a Megrendelő vagy olyan harmadik személy, amely a Megrendelő érdekkörébe esik, a Szolgáltatási Szerződés megszűnését követő 30 napnál tovább akadályozza, akkor a Szolgáltató választása szerint jogosult (i) az Eszközök 4. számú melléklet szerinti értékét leszámlázni és Megrendelő köteles a számla kézhezvételétől számított 10 napon belül azt megfizetni, (ii) Szolgáltató jogosult naponta 20.000 forint + ÁFA kötbért kiszámlázni a Megrendelőnek és a Megrendelő köteles a számla kézhezvételétől számított 10 napon belül azt megfizetni. 

6.18. A Megrendelő kijelöli Szolgáltatót a meghatalmazottjának, hogy minden dolgot megtegyen, minden okiratot aláírjon és egyébként a Megrendelő helyett cselekedjen jelen ÁSZF végrehajtása céljából, ideértve az Eszköz birtokának visszaállítását, az ÁSZF és a Szolgáltatási szerződés szerint esedékes összegek megtérítését.

6.19. Az Eszközzel kapcsolatosan a Megrendelő által vagy nevében tett minden olyan használat és cselekmény tilos, amely jelen ÁSZF által nem kifejezetten engedélyezett. Az előző mondat korlátozása nélkül a Megrendelő nem teszi és másoknak sem engedi az alábbiakat:

6.19.1.    az Eszköz módosítása, megváltoztatása, szétszerelése, felmetszése, tönkretétele, összetörése, megsemmisítése;e tekintetben a Megrendelő elismeri, hogy az Eszköz jelentős értket képvisel, ezért kötelezettséget vállal arra, hogy abban az esetben, ha az Eszközhöz csatolt hitelesítési vagy felnyitás elleni pecséteket vagy a bármely módosítás/hozzáférés elleni zárjegyeket vagy értesítéseket eltávolítják vagy megrongálják, az a Bizalmas Információ megsértését jelenti. Megrendelő ebben az esetben köteles megfizetni a 13.8 pontban meghatározott összeget a titoktartási kötelezettség megszegéséért, valamint a hitelesítési és megújítási költségeket;

6.19.2.    az Eszköz eladása, bérbeadása, kölcsönbeadása, bármilyen garanciába vagy biztosítékba adása, birtokának átruházása vagy tulajdonjoga átruházásának szándéka bármely harmadik személy számára, vagy az Eszköz szolgáltatása vagy kiszervezési ajánlatba foglalása;

6.19.3.    bármely, az Eszközzel való munkára nem megfelelően kiképzett vagy az Eszköz használatában részt nem vevő Megrendelő munkavállaló, ügynök vagy vállalkozó részére hozzáférés engedélyezése az Eszközhöz;

6.19.4.    az Eszköznek a Megrendelő saját létesítményein kívüli használata vagy elszállítása a Szolgáltató írásbeli engedélye nélkül.

6.20. Megrendelő köteles a Földterület tulajdonosát (amennyiben az eltér a Megrendelőtől) és hitelezőit tájékoztatni, hogy az Eszközök a Szolgáltató tulajdonát képezik. Ezen pont megsértése, illetve ebből adódó egyéb Szolgáltatóra nézve sérelmes következmények a Megrendelő érdekkörében felmerült szerződésszegésnek minősülnek és Megrendelő köteles a mulasztásból keletkezett kár megtérítésére.

6.21. A Megrendelő azonnal köteles jelenteni Szolgáltató részére:

6.21.1.    a Megrendelő hitelezői által az Eszközzel kapcsolatos bármely igényt, annak elkobzásával vagy lefoglalásával fenyegető eseményt;

6.21.2.     a Megrendelő által vagy ellen benyújtott csődeljárás, felszámolás, végelszámolás vagy más hasonló eljárás lefolytatására irányuló kérelmet; vagy

6.21.3.a Megrendelő hitelezői javára szóló bármely rendezést, csődegyezséget vagy hasonló megállapodást.

6.22. A Megrendelő köteles viselni az Eszköz nem megfelelő használatból adódó hibák kijavításával kapcsolatos költségeket.

7. SZOFTVER HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELE

7.1.   A Szoftver az http://www.agrodat.hu BELÉPÉS menüpontja alatt érhető el.

7.2.    Felek megállapodnak, hogy amennyiben az Eszköz a mért adatokat folyamatosan rögzíti és azok a Szoftverben tárolásra kerülnek akkor az nem számít Szolgáltatás kiesésnek.

7.3.   Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződés időtartamára folyamatos online hozzáférést biztosít a Megrendelő számára egy olyan Szoftverhez, mely lokális meteorológiai-, és talaj adatszolgáltatást tesz lehetővé. A Felek rögzítik, hogy ezen hozzáférés nem azonos az internet hozzáféréssel, annak biztosítása Megrendelő önálló feladata és annak költségét a Megrendelő köteles viselni.

7.4.   A Megrendelő kizárólag az általa használt Eszközök által küldött adatok megismerésére jogosult, kizárólag a Szolgáltatási Szerződés időtartama alatt.

7.5.   A Szolgáltató egyedi hozzáférési kódot biztosít a Megrendelőnek, melyet a Megrendelő köteles bizalmasan kezelni, azt nem jogosult harmadik személynek átadni, valamint nyilvánosságra hozni.

7.6.   Megrendelő azonban – a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával – jogosult a megismert adatok felhasználásával tudományos értékkel bíró tanulmányt, szakcikket készíteni és azt nyilvánosságra hozni.

7.7.   Megrendelő a Szoftvert kizárólag használni jogosult, az azon keresztül elérhető adatokat nem módosíthatja, a Szoftvert nem fejlesztheti tovább, nem másolhatja, nem módosíthatja.

7.8.   A Szolgáltató a Szoftver jelen ÁSZF és a Szolgáltatási Szerződés szerinti használatára nem kizárólagos, nem átruházható engedélyt ad.

7.9.   A Szolgáltatás díja magában foglalja a Szoftver tekintetében a Szolgáltató által a Megrendelő részére adott felhasználási engedély licencia díját.

7.10. Ha a Szolgáltatási Szerződés másképp nem rendelkezik, a Megrendelő kifejezetten köteles tartózkodni:

7.10.1.a Szoftvert terjesztésétől, többszörözésétől (másolat, archívum vagy bármely más reprodukció készítésétől);

7.10.2.a Szoftver bármely személynek történő átadásától, átengedésétől vagy allicencbe adásától. Felek kijelentik és megállapodnak, hogy érvénytelen minden ilyen átruházási kísérlet, megbízás vagy allicencbe adás;

7.10.3.a Szoftver felkínálásától, közzétételétől, nyilvánosságra hozatalától, vagy elérhetővé tételétől, vagy harmadik fél számára történő használat engedélyezésétől;

7.10.4.a Szoftver eladásától, viszonteladásától, forgalmazásától, bérbeadásától, a Szoftver vagyoni jogainak átruházásától;

7.10.5.a Szoftveren történő hibajavítások eszközölésétől, vagy a Szoftver módosításától, átalakításától, átdolgozásától, továbbá a Szoftver alapján származtatott munka készítésétől, vagy harmadik személyek részére ugyanezek engedélyezésétől;

7.10.6.a Szoftver visszafordításától, a titkosítás feloldásától, visszafejtésétől, szétszerelésétől, vagy más módon gyengítésétől, a Szoftvert olvasható formába történő átalakításától, vagy harmadik személyek számára ugyanezek engedélyezésétől a 13. pontban foglalt feltételek irányadók

8. TULAJDONJOG / SZELLEMI TULAJDON

8.1.   A Felek kijelentik és a Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Eszköz és a Szoftverrel kapcsolatos minden Szellemi Tulajdon kizárólagos tulajdonosa a Szolgáltató vagy annak Szerződéses partnere.

8.2.   Megrendelő nem jogosult semmilyen igényt támasztani a Szellemi Tulajdonnal és az Eszközök által küldött adatokkal, valamint a Szoftver által készített elemzésekkel kapcsolatosan.

8.3.   A Megrendelő elfogadja, hogy Szolgáltató az Eszközt védett információnak és nagy értékkel bíró bizalmas üzleti titoknak tekinti. A Megrendelő vállalja, hogy az Eszközt és bármely részét nem szolgáltatja ki és nem teszi más módon elérhetővé a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges személyeken kívül más számára. A Megrendelő vállalja továbbá, hogy az Eszközt legalább olyan fokú gondossággal kezeli, mint amilyennel a Megrendelő a saját bizalmas információit kezeli és semmi esetre sem alacsonyabb szintű gondossággal, mint ahogy az Eszköz titkosságának védelméhez szükséges.

8.4.   A Felek kijelentik és a Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatót illeti az Eszköz tulajdonjoga és a jelen ÁSZF, valamint a Szolgáltatási Szerződés egyik rendelkezése sem értelmezhető a tulajdonjogáról vagy azzal kapcsolatos bármely más részjogosítványról (különösen, de nem kizárólagosan birtoklás joga és a birtokvédelem) való lemondásnak. A Felek kijelentik és a Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelő kizárólag a jelen ÁSZF, valamint a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott terjedelmű használati jogot szerez az Eszközökre és nem történik birtokátadás.

8.5.   A Felek megállapodnak, hogy az Eszköz átadásával a Szolgáltató Eszköz feletti birtoka nem vész el azzal, hogy a tényleges hatalom gyakorlásában időlegesen akadályoztatva van, azaz az Eszközöket a Megrendelő területén telepíti, tekintettel a Szolgáltatás jellegére, így különösen az Eszközök folyamatos ellenőrzésére és karbantartására. Erre tekintettel a Felek kifejezetten megállapodnak, hogy az Eszközök tekintetében a Szolgáltatót birtokvédelem illeti meg.

8.6.   A jelen ÁSZF-ben semmi sem értelmezendő az Eszközt, illetően bármely jogcím vagy tulajdonosi érdek / jog átruházásaként.

8.7.   A Felek kijelentik és a Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a kizárólagos tulajdonosa bármely Fejlesztésnek, amelyet a Megállapodás Időtartama alatt hoztak létre vagy fognak létrehozni.

8.8.   A Megrendelő egy egész világra kiterjedő, örökös, visszavonhatatlan, díjmentes engedélyt nyújt a Szolgáltató számára a Megrendelőnél elhelyezett Eszközök által generált/mért adatok korlátlan felhasználására, valamint a Megrendelő által adott, Eszközhöz vagy a Szellemi Tulajdon Fejlesztéséhez kapcsolódó bármely javaslatot, fejlesztési kérelmet, ajánlást, javítást vagy más visszacsatolást korlátozásmentes felhasználására.

8.9.   A Megrendelő a részére nyújtott Szolgáltatásokra tekintettel kijelenti, hogy nincsen olyan igénye, amely miatt a Szerződés megszűnése esetén az Eszköz kiadását megtagadhatná, illetve kifejezetten elfogadja, hogy nincsen birtoklással kapcsolatosan őt megillető esetleges joga vagy igénye, amelynek kielégítését kérheti.

8.10. A Felek megállapodnak, hogy a szerződés megszűnését követően a Megrendelő jogalap nélküli birtokosnak tekintendő az Eszközök tekintetében, azzal, hogy a Megrendelő részére nyújtott Szolgáltatásra tekintettel a Megrendelőnek nincsen az Eszközzel kapcsolatosan semmilyen igénye, beleértve földhasználati díjat vagy az Eszközre fordított költségtérítési igényt.

9. ESZKÖZ TELEPÍTÉSÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

9.1.   Az Eszköz telepítésének feltétele, hogy a Megrendelő ingyenes földhasználati jogot biztosítson a Szolgáltató részére a Földterületen a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben. A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a Szolgáltatási Szerződés aláírásával a Megrendelő ingyenes földhasználati jogot biztosít a Szolgáltató részére.

9.2.   Az Eszköz telepítésének feltétele, hogy a Megrendelő ingyenes belépési jogot biztosítson a Szolgáltató részére a Földterületre a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben.

9.3.   A Szolgáltató törekszik arra, hogy a Megrendelésben jelzett időponting megkezdje az Eszköz telepítését a Földterületen.

9.4.   A Szolgáltató körültekintéssel választja ki az Eszközök beszállítóit, azonban azok elérhetőségében előfordulhatnak fennakadások. Felek megállapodnak és a Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem esik késedelembe, amennyiben az Eszközök telepítése azok beszállítóinak késésének tudható be és erről a Szolgáltató a Megrendelőt időben értesítette.

9.5.   A Felek megállapodnak és a Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Telepítési Tervben és/vagy a Megrendelésében megjelölt Eszközöket és a Szoftvert jogosult más hasonló termékre cserélni, amely nem minősül hibás teljesítésnek, amennyiben az a Szolgáltatás minőségét ugyanazon a szinten biztosítja.

9.6.   A telepítés végeztével a Felek a Telepítési Jegyzőkönyv aláírásával igazolják a telepítés megtörténtét és a szolgáltatás megkezdését.

9.7.   A Szolgáltatási Szerződés időtartama alatt Szolgáltató az Eszközt karbantartja, szükség esetén kicseréli, így biztosítva a Szolgáltatás folyamatosságát.

9.8.   Amennyiben bármely Eszközt a Megrendelőnek fel nem róható okból (pl. természeti csapás, rossz időjárási körülmény, állatok általi károkozás) sérülés, kár éri úgy a Szolgáltató vállalja másik Eszköz biztosítását és telepítését. Amennyiben ilyen esemény többször (legalább 2 alkalommal), ismételten fordul elő a Szolgáltató az eset körülményeinek alapos kivizsgálását követően jogosult a Szolgáltatási Szerződést azonnali hatállyal felmondani, és/vagy az érintett Eszköz 4. számú mellékletbe meghatározott áráról számlát kibocsátani, amelyet a Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 10 napon belül köteles megfizetni.

9.9.   Amennyiben bármeny Eszköz harmadik személy részéről jogosulatlanul eltulajdonításra kerül úgy Megrendelő köteles feljelentést tenni és ezt a Szolgáltató részére bemutatni. Amennyiben ilyen esemény többször (legalább 2 alkalommal), ismételten fordul elő a Szolgáltató az eset körülményeinek alapos kivizsgálását követően jogosult a Szolgáltatási Szerződést azonnali hatállyal felmondani, és/vagy az érintett Eszköz 4. számú mellékletbe meghatározott áráról számlát kibocsátani, amelyet a Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 10 napon belül köteles megfizetni.

10. HIBAJAVÍTÁS / HIBAELHÁRÍTÁS

10.1. Szolgáltató a Meghibásodott Eszközöket abban az esetben köteles saját költségén javítani, amennyiben a meghibásodás a rendes használat során merült fel.

10.2. Megrendelő az Eszközök meghibásodását a Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. pontban megjelölt elérhetőségek egyikén köteles bejelenteni.

10.3. Szolgáltató a hibabejelentéseket hétköznap munkanapokon 8 – 17:00 óra között veszi fel a hibabejelentéseket és intézkedik a hibaelhárítás beütemezéséről. Amennyiben a hibabejelentés hétköznap munkanap 17:00 órát követően érkezik, meg a Szolgáltatóhoz akkor a hibabejelentést úgy kell tekinteni, hogy az a következő nap érkezett és a hibafelvétel ezen a napon történt meg. Amennyiben a hibabejelentés hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, akkor a hibabejelentést úgy kell tekinteni, hogy a következő hétköznapi munkanapon érkezett meg a Szolgáltatóhoz és a hibafelvétel ezen a napon történt meg.

10.4. Szolgáltató az Eszközök javítását 10 munkanapon belül megkezdi a hibabejelentés felvételét követően.

10.5. A Szolgáltató körültekintéssel választja ki az Eszközök javításához szükséges alkatrészek beszállítóit, azonban azok elérhetőségében előfordulhatnak fennakadások. Felek megállapodnak és a Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem esik késedelembe, amennyiben az Eszközök javítása a javításhoz szükséges alkatrészek beszállítóinak késésének tudható be és erről a Szolgáltató a Megrendelőt időben értesítette.

10.6. Felek megállapodnak, hogy amennyiben egy súlyos természeti csapás, havária következtében az ország egy adott területén nagy számban hibásodnak meg az Eszközök, akkor a Szolgáltató a hibajavításokat a hibabejelentések sorrendjében köteles minél rövidebb idő alatt elvégezni.

10.7. Szolgáltató a Szoftver hibaelhárítását a hibabejelentés felvételét követő 5 munkanapon belül megkezdi.  

11. SZOLGÁLTATÁSI DÍJ / FIZETÉSI FELTÉTELEK

11.1. A Szolgáltatási díj mértéke a Megrendelésen, illetve a rendelés későbbi módosítása esetén az Új Megrendelésen feltüntetett összeg, amelyről a számlát a Szolgáltató a Szolgáltatással érintett hónap 5 napjáig állítja ki a számláját, amelyet a Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 10 napon belül köteles kiegyenlíteni. A Szolgáltató a Szolgáltatás díját az ÁSZF 12.1 és 12.2 szerint jogosult egyoldalúan módosítani.

11.2. Megrendelő kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére kizárólag elektronikus számla (e-számla) kerüljön kibocsátásra. Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató az elektronikus számlákat automatikusan és kizárólagosan a Megrendelésen és/vagy a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott és a Megrendelő által megadott e-mail-címre küldi. A Felek megállapodnak, hogy a számlák kézhezvételének napja az elektronikus számla kiküldésének a napja.

11.3. A Szolgáltatás korlátozása, illetve szünetelése okán a Megrendelőt díjvisszatérítés a kiesett szolgáltatás idejére abban az esetben illeti meg, amennyiben a Szolgáltatás korlátozása, illetve kimaradása a Szolgáltatónak felróható (javítási határidő Szolgáltatónak felróható túllépése esetén) és egy adott naptári hónapban meghaladja a negyvennyolc (48) órát, mely esetben a Szolgáltató választása szerint a Megrendelő (i) a tárgyhónapra megfizetett díjnak a kieséssel arányos részének a visszatérítésére vagy (ii) Szolgáltatás kiesésével megegyező időtartamú ingyenes Szolgáltatást biztosítására jogosult. Nem jogosult a Megrendelő díj visszatérítésre, amennyiben a Szolgáltatás kiesésének oka vis maior körülmény, feltéve, hogy a Szolgáltató igazolja, hogy az azt kiváltó ok határidőn belüli megszüntetésére minden tőle elvárhatót megtett. Nem jogosult a Megrendelő díj visszatérítésre, amennyiben a Szolgáltató a hibajavítási megkezdésére vonatkozó határidőket betartotta.

11.4. Amennyiben a Megrendelő esedékes fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget úgy a  Szolgáltató az alábbiakra jogosult.

11.4.1.Szolgáltató jogosult a késedelem idejére késedelmi kamat felszámítására, a Megrendelő pedig késedelmi kamat fizetésére köteles a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerint.

11.4.2.Szolgáltató a fizetési határidő leteltét követő nyolc (8) napon belül fizetési felszólítást küld a Megrendelő részére; amennyiben a Megrendelő az első fizetési felszólítás ellenére sem teljesíti fizetési kötelezettségét, úgy tizenöt (15) napot meghaladó késedelem esetén a Szolgáltató 20.000,- Ft + ÁFA, azaz húszezer forint plusz áfa fizetési hátralékkal kapcsolatos ügyintézési adminisztrációs költséget jogosult felszámítani a Megrendelőnek. Szolgáltató az adminisztrációs költségről szóló számlát a késedelemtől számított tizenhatodik (16.) napján jogosult kiállítani és a Megrendelő ezt köteles a számla kiállításától számított 10 napon belül megfizetni.

11.4.3. Szolgáltató a fizetési határidő leteltét követő harminc (30) napon belül ismételten fizetési felszólítást küld a Megrendelő részére. Amennyiben a Megrendelő a második fizetési felszólítás ellenére sem teljesíti fizetési kötelezettségét, úgy harminc (30) napot meghaladó késedelem esetén a Szolgáltató 30.000,- Ft + ÁFA, azaz harmincezer forint plusz áfa fizetési hátralékkal kapcsolatos ügyintézési adminisztrációs költséget jogosult felszámítani a Megrendelőnek. Szolgáltató az adminisztrációs költségről szóló számlát a késedelem harmincegyedik (31) napján jogosult kiállítani és a Megrendelő ezt köteles a számla kiállításától számított 10 napon belül megfizetni.

11.4.4. Szolgáltató a fizetési határidő leteltét követő harminc (30) nap után jogosult a Szolgáltatást saját döntése alapján korlátozni vagy leállítani.

11.5. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a 11.4.4 pontban írt Szankció esetén Szolgáltató csak akkor köteles a Szolgáltatás visszaállítására, ha a Megrendelő minden fizetési hátralékát és adminisztrációs költséget megfizetette, valamint megfizet díját 30.000,- Ft + ÁFA, azaz harmincezer forint plusz áfa Szolgáltatás visszaállítási díjat.

12. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, MEGSZÜNTETÉSE

12.1.  A Felek eltérő írásos megállapodásának hiányában a Szolgáltatási Szerződést minimum 12 hónap aktív (Kezdő időszak) időszakra kötik, ezt követően automatikusan megújul 12 hónapos időszakokra (Megújított időszak) amennyiben Szolgáltatási Szerződés lejárta előtti tizenegyedik (11.) hónapja utolsó napjáig nem jelzi a Szolgáltató kapcsolattartójának, hogy nem kívánja meghosszabbítani további egy évvel a Szolgáltatási Szerződést. A Szolgáltatási Szerződés és a Megrendelés (beleértvé az Új Megrendelést amennyiben volt ilyen) alapján nyújtott valamennyi Szolgáltatás élő marad addig, amíg a Megrendelő fél írásban nem jelzi ennek megszüntetését, amely a Kezdő időszak vagy az aktuális Megújított időszak végén lép hatályba legkorábban. A Szolgáltatások az aktuális díjazás szerint kerülnek megújításra, az éppen érvényes árlistával összhangban. A Szolgáltató ésszerű lépéseket tesz annak érdekében, hogy értesítse a Megrendelőt írásos formában a díjazás bármilyen változásáról, legkésőbb 45 nappal a Kezdő időszak, vagy az aktuális Megújított időszak lejárta előtt. Ha a Megrendelő ellenkezően nem nyilatkozik, valamint, ha nem mondja fel a Szolgáltatási Szerződést a jelen ponttal összehangban, az az új díjak elfogadását jelenti a Megrendelő részéről.

12.2.  A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a Szolgáltató minden év végén emelheti a díjait, a megélhetésiköltség-kiigazítás (Cost of Living Adjustment, COLA) tényezőnek megfelelő mértékben, amely az alábbi értékek súlyozott átlaga alapján kerül kiszámításra: reálbérek és fizetések éves átlagos emelkedése az előző évhez képest, a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján (súlyozás: 0,75), valamint az éves fogyasztói és szolgáltatási árindex összesített átlagos változása az előző évhez képest, a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján (súlyozás: 0,25). A jelen pont alapján elvégzett díjemelés nem tekintendő a Szolgáltatási Szerződés vagy a Megrendelés (beleértve az Új Megrendelést) módosításának, és akkor lép életbe, amint a Megrendelő megkapja a Szolgáltató írásos értesítését az emelésről.

12.3.  Szolgáltatási Szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

12.4.  A határozott idejű Szolgáltatási Szerződés csak rendkívüli felmondással, kizárólag valamely fél súlyos szerződésszegése esetén szüntethető meg.

12.5.  Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megrendelő részéről különösen:

12.5.1.    Amennyiben 6.1 és 6.2 és pontokban biztosított jogokat a Szolgáltatási Szerződés hatálya alatt nem tudja biztosítani;

12.5.2.    Szolgáltatási díj fizetési kötelezettségének elmulasztása;

12.5.3.    Az eszközök megrongálása, szétszerelése, tönkretétele, összetörése, megsemmisítése.

12.5.4.    A Szoftver és az Eszköz használatával kapcsolatos előírások megszegése.

12.5.5.    Ha Megrendelő vagy Megrendelő érdekkörébe tartozó harmadik személy korlátozza vagy megtagadja a hozzáférést a kihelyezett Eszközökhöz.

12.6. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Szolgáltatási Szerződés a Megrendelő súlyos szerződésszegése következtében 12 hónapnál rövidebb időn belül kerül megszüntetésre, akkor a Szolgáltató jogosult 300.000 forint + áfa kötbérre, amelyről a Szolgáltató a számláját a Szolgáltatási Szerződés megszűnését követő 3. napon jogosult kiállítani és a Megrendelő ezt köteles a számla kiállításától számított 10 napon belül megfizetni.

12.7. Amennyiben a Megrendelő vagy Megrendelő érdekkörébe tartozó harmadik személy korlátozza, akadályozza vagy megtagadja a hozzáférést a kihelyezett Eszközökhöz és ezáltal az Eszközök elszállítása nem lehetséges (továbbiakban: Akadályoztatás), akkor a Szolgáltató az Akadályoztatás időtartama alatt, naponként 10.000 forint + ÁFA kötbérre jogosult.

12.8. A Szolgáltató a 12.7 pont szerinti kötbérrel kapcsolatos első számláját az Akadályoztatás időtartamára az Akadályoztatás megszűnésekor vagy az első harminc nap után (amelyik előbb következik be) jogosult kiállítani és a Megrendelő köteles a számát 10 napon belül megfizetni. A Szolgáltató a 30. nap késedelem után minden további 10 nap elteltével jogosult számlát kiállítani aHiba! A hivatkozási forrás nem található. 12.7 pont szerinti kötbérről, és a Megrendelő ezt köteles a számla kiállításától számított 10 napon belül megfizetni.

12.9. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Szolgáltató részéről:

12.9.1.    Amennyiben az Eszköz javítását vagy cseréjét neki felróható módon ismételt felszólítás után sem kezdi meg 10 munkanapon belül.

12.9.2.    Amennyiben az Szoftver javítását neki felróható módon ismételt felszólítás után sem kezdi meg 10 munkanapon belül.

12.10.     A Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltatási Szerződés megszűnése vagy felmondása esetén a Szolgáltatót az Eszközök tekintetében birtokvédelem illeti meg, és amennyiben az Eszközök elszállítását valamilyen módon akadályozzák, akkor az úgy minősül, hogy a birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják. A Felek megállapodnak és a Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy ilyen esetekben a Szolgáltató a Ptk. 5:6. § rögzített jogát érvényesíti, különös tekintettel az Eszközök értékére és az abban megtestesülő Szellemi Alkotásokra.

13. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

13.1. “Bizalmas Információ” az alábbiak mindegyikét jelenti:

A Szellemi Tulajdon, Eszköz, a Szoftver (ideértve a forráskódot vagy annak részeit), Közlő fél marketing és promóciós tevékenysége és minden információ, ideértve az üzleti politikájukat és eljárásukat, és/vagy bármilyen formában megjelenő minden információ, adat és anyag (ideértve az adatokat, adatbázisokat, algoritmusokat, mintákat, formátumokat, programokat, módszereket és technikákat), függetlenül attól, hogy (tényleges vagy lehetséges) gazdasági értékük abból ered-e, hogy általánosan nem ismertek és más személyek, akik a közzétételükből vagy használatukból gazdasági értéket szerezhetnek, megfelelő eszközökkel még nem állapították meg; és ide tartoznak korlátozás nélkül a közvetlenül vagy közvetve a Közlő Fél működéséhez és tevékenységéhez kapcsolódó üzleti tervek, üzleti stratégiák, marketing tervek, leírások, grafikák, ötletek, know-how, adatbázisok, adatok, dokumentáció és algoritmus.

13.2. A Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF szerint vagy azt megelőzően és a megkötése során a másiktól megszerzett minden technikai és más információt,  valamint minden egyéb információt, amelyet a jelen ÁSZF során szereztek egymástól, titkosnak tekintenek, tisztelik a másik azzal kapcsolatos tulajdonjogait, kizárólag a jelen ÁSZF céljaira vagy az abban előírtaknak megfelelően használják fel azokat, és csak olyan személyekkel és olyan mértékben közlik, amely észszerűen szükséges az ilyen célokból.

13.3. Nem Bizalmas Információ az az információ:

13.3.1.    amely már az átvétele előtt a Fogadó Fél birtokában volt és szabadon rendelkezésére állt; vagy

13.3.2.    amelyet utólag egy harmadik fél, aki nem a másik féltől származtat közvetlenül vagy közvetve, a Fogadó Fél részére szolgáltatott minden vele járó titoktartási kötelezettség nélkül; vagy

13.3.3.    amely a nyilvánosság számára általánosan hozzáférhető vagy azzá válik és ez nem a Fogadó fél vagy ügynökei vagy munkavállalói cselekményének vagy mulasztásának következménye.

13.4. Amennyiben és amint az egyik Fél tudomására jut, hogy bármely irányadó jog vagy illetékes hatóság a Bizalmas Információk közlésére kötelezheti, akkor (amennyiben jogszerűen teheti) köteles értesíteni az érintett felet és köteles a másik fél kérésére és költségére olyan támogatást nyújtani, amelyeket a másik fél észszerűen kérhet jogszerű lépések megtételére a közzététel korlátozása vagy megakadályozása érdekében.

13.5. Mindkét Fél köteles biztosítani, hogy minden személyt, akivel bármely Bizalmas Információt közöl, tájékoztat a titoktartási kötelezettségről és használati tilalomról jelen 13. pontot illetően; és minden tőle telhetőt megtenni, hogy ezen kötelezettségeket érvényesítse. Bármely ilyen személy általi kötelezettségszegés úgy tekintendő, mint a Fél szerződésszegése.

13.6. Jelen 13. pont a Szolgáltatási Szerződés megszűnése után is korlátlan ideig hatályban marad.

13.7. A Megrendelő a Szolgáltató előzetes jóváhagyásának beszerzése nélkül nem vehet részt a Szellemi Tulajdon vagy az Eszközzel kapcsolatos Terjesztésében, ennek bármely megszegése a Titoktartási kötelezettség megszegésének minősül.

13.8. A Felek megállapodnak, hogy a Bizalmas Információ értékére tekintettel a Fogadó Fél kötelezettségszegésenként 100.000 euró összegű átalány-kártérítést köteles fizetni a Közlő Fél részére a jelen ÁSZF szerinti bármely titoktartási kötelezettsége megszegése után. Az kártérítési átalány összegét a Fogadó Fél a Közlő Félnek a jelen ÁSZF szerinti titoktartási kötelezettség megszegésével és a kártérítési átalány összegének megfizetésével kapcsolatos felszólítólevelének átvételét követő 15 napon belül köteles megfizetni. A kártérítési átalányon kívül a Fogadó Fél viseli a Közlő Felet ért összes kárért való felelősséget.

13.9. A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a 13.8 pontban foglalt, a Fogadó Fél által a Közlő Fél részére fizetendő kártérítési átalány összegét mindkét Fél egyetértésével állapították meg, figyelemmel az üzleti titkok, a Bizalmas információ és a Szellemi Tulajdon jelentős értékére. A Felek kifejezetten megállapítják, hogy lemondanak a kártérítési átalány összegének megtámadásához való jogukról.

14. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

14.1. Felek megállapodnak, hogy mind mindegyik Fél köteles az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR), a GDPR által biztosított kifejezett felhatalmazás alapján, vagy erre tekintettel megalkotott magyar jogszabályok, más adatvédelmi tárgyú jogszabályok, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kiadott dokumentumok, illetve az adatkezelőre vonatkozó magatartási kódexek betartására.

14.2. A Felek kijelentik, hogy a jelen ÁSZF és a Szolgáltatási Szerződés keretében egymás részére átadott személyes adatokat kizárólag a jelen ÁSZF és a Szolgáltatás szerződés létesítése, fenntartása és teljesítése körében használják fel.

14.3. A Felek külön-külön önálló adatkezelőnek minősülnek, így a Felek önállóan kötelesek gondoskodni az érintettek megfelelő tájékoztatásáról.

14.4. Az adatok kezelésének jogalapja az adatkezelők, azaz a Felek jogos érdeke, vagyis az, hogy a szerződés megkötés vagy más üzleti kapcsolat létesítése, illetve a Szerződés teljesítése érdekében a Felek munkavállalója fel tudja venni a kapcsolatot a másik céggel vagy annak kijelölt munkavállalójával. A szerződés megfelelő teljesítése a Felek érdekének is tekinthető. A szerződés teljesítése azt igényli, hogy a Felek jelöljenek ki olyan kapcsolattartókat és munkavállalókat, akik közreműködnek a szerződés teljesítésében. Ez szükségessé teszi bizonyos személyes adatok közlését, amely ésszerű elvárás is az üzleti élet szerződéses kapcsolataiban, és nem gyakorol jelentős hatást a kijelölt munkavállalók, kapcsolattartók magánszférájára.  Az adatok kezelésének célja az üzleti kapcsolat létesítése, a szerződések megfelelő teljesítése. Ebből a célból az egyik Fél a másik Fél munkavállalójának, kapcsolattartójának nevét, e-mail címét és telefonszámát kezeli. Az egyik Fél, illetve annak kapcsolattartója vagy más munkavállalója jogosult megismerni azt, hogy a Fél kit tart nyilván kapcsolattartóként, illetve kérheti az adatok helyesbítését, törlését. Emellett a Feleknek lehetősége van új kapcsolattartót is megadni.

14.5. A személyes adatokat a Felek között történő kapcsolattartással összefüggő feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói ismerhetik meg, akikkel megfelelő titoktartási megállapodást, valamint, amennyiben szükséges, a Fél a GDPR 28. cikke szerinti adatfeldolgozási szerződést kötött.

14.6. A Felek vállalják, hogy a szerződések teljesítésével kapcsolatosan kezelt személyes adatok biztonsága érdekében megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtottak végre és a személyes adatok biztonságáról a GDPR 32. cikkében meghatározottak szerint gondoskodnak.

14.7. A személyes adatkezelésekkel kapcsolatos kérdésekkel, valamint érintetti joggyakorlással kapcsolatos megkeresésekkel kapcsolatosan a Felek az általuk végzett adatkezelések tekintetében kötelesek intézkedni, illetve segíteni a másik Felet, amennyiben egy megkeresés a másik felet is érinti.

15. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSOK

15.1. A Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltatás teljesítése a GSM hálózat hiányosságai és fennakadásai kapcsán akadozhat (a lefedettséget a növényi borítottság is befolyásolhatja), melyre a Szolgáltatónak nincs ráhatása, így ezen hiányosságokért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

15.2. A Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató – időkorlát nélkül – nem tartozik felelősséggel az internetkapcsolat (vagy a GSM hálózat) működésképtelenségéért, az internet (GSM) szolgáltatóknál fellépő üzemzavar, forgalomkiesés esetéért.

15.3. Megrendelő kijelenti, hogy olyan gazdálkodó, aki az általa végzett művelési ágazatban szakértői szintű tudással rendelkezik, ezért a döntéseinek a meghozatalában a Szolgáltatás csak kiegészítő információval segíti, azonban nem kizárólagosan erre támaszkodik, így a Szolgáltatás alapján meghozott döntéseinek eredményeiért és keletkezett esetleges károkért, legyen az közvetlen vagy közvetett, a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

15.4. A Szolgáltató, szerződött partnerei, beszállítói, tisztviselők, ügynökök, vagy bárki, aki közreműködött a Szolgáltatás nyújtásában, az Eszközök és Szoftver készítésében, létrehozásában vagy forgalmazásában, semmi esetre sem felelős bármilyen közvetett vagy közvetlen, esetleges, speciális vagy eredő kárért, ami az Eszköz és a Szoftver használatából vagy használhatatlanságából ered; vagy félreértések, mulasztások, megszakítások, hibák, rendszer kihagyások, vagy bármilyen működési hiba, Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen kikötés a Szoftver használatával, előállított eredményekre és kimenetekre is vonatkozik.

15.5. Amennyiben a jelen ÁSZF szerinti felelősségkorlátozások ellenére a Szolgáltatónak kártérítési felelőssége lenne megállapítható, akkor a Felek kifejezetten megállapodnak, hogy  a Szolgáltató által a Megrendelő részére nyújtott Szolgáltatással összefüggésben közvetlen vagy közvetett okozott károkért, veszteségekért, elmaradt hasznokért és jogi lépések költségeiért (akár szerződéses, jogellenes károkozás (beleértve a gondatlanságot), vagy más módon) való anyagi felelősségét, így a kártérítés maximális összegét három havi nettó szolgáltatási díjban maximalizálják. A Megrendelő kijelenti, hogy a maximális kártérítési összeget a Szolgáltatás jellegére tekintettel kifejezetten elfogadja és a maximális kártérítési összeg feltűnő értékaránytalanságra tekintettel őt illető megtámadási jogáról a lemond.

15.6. A Szolgáltató nem szavatolja, hogy a Szoftver vagy az Eszköz mindig zavartalanul és hibamentesen fog futni. Egyetlen és kizárólagos jogorvoslatként a Szolgáltató kötelezettségeinek esetleges megsértése esetén a Szolgáltatás kiesésével megegyező időtartamú ingyenes Szolgáltatást biztosít a Megrendelő részére.

15.7. Megrendelő tudomásul veszi, hogy megóvja, kártalanítja és mentesíti Szolgáltatót minden igény, kötelezettség és követelés alól, amelyet a Szolgáltatóval szemben követelnek a Megrendelő érdekkörébe eső harmadik személyek.

15.8. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben harmadik személy a Szolgáltatással kapcsolatosan a Megrendelőnél igényt jelentene be, úgy arról a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti. Megrendelő nem köthet peren kívül vagy perben megállapodást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül. Abban az esetben, ha a fenti együttműködési kötelezettséget Megrendelő megsérti, úgy a Szolgáltató harmadik személy követelésének kiegyenlítésekor kompenzációt nem igényelhet a Megrendelőtől, és minden kárt és költséget a Megrendelő visel, beleértve az ügyvédi költségeket is.

16. VIS MAIOR

16.1. A jelen pont alkalmazásában Vis Maior Esemény: az érintett Fél érdekkörén kívül eső okból eredő, elháríthatatlan esemény, így különösen: internetes gerinchálózat sérülése, természeti katasztrófa, tűzvész, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés (a Fél munkavállalói által végrehajtott sztrájk vagy munkabeszüntetés kivételével).

16.2. Egyik Fél sem felelős a Szerződés szerinti kötelezettségeinek nem-, hibás- vagy késedelmes teljesítésért, ha azt Vis Maior Esemény okozta. Vis Maior Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban haladéktalanul értesíteni. Vis Maior Esemény időtartama alatt a Szerződés hatálya szünetel, abban a mértékben, amennyiben a Szerződés teljesítése a Vis Maior esemény miatt nem lehetséges.

16.3. Amennyiben a Vis major esemény megszűnik, úgy erről a tényről a másik Felet írásban értesíteni kell, továbbá lehetőség szerint tájékoztatni kell arról is, hogy a mentesülés indokát jelentő különleges körülmények miatt késedelmes intézkedéseket mikor foganatosítja.

17. KAPCSOLATTARTÁS

Hibák bejelentése esetén
Helpdesk telefonos elérhetősége: +36 70 934 75 24
Emailben történő hibabejelentés címe: helpdesk@agrodat.hu

Általános kommunikáció és szolgáltatás támogatás
Telefon +36 70 636 4620
Email support@agrodat.hu

18. VEGYES RENDELKEZÉSEK

18.1. Jelen ÁSZF a Preambulumban rögzített időpontban lép hatályba és elválaszthatatlan részét képezi valamennyi, a jelen ÁSZF alapján létrejött és megkötött Szolgáltatási Szerződésnek, illetve Megrendelésnek. A Felek közötti minden, a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés aláírását megelőző, akár szóban, akár írásban tett nyilatkozat a Szolgáltatási Szerződés aláírásával hatályát veszti, a Felek jogviszonyára kizárólag az ÁSZF és a Szolgáltatási Szerződés az irányadó.

18.2. Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege a http://www.agrodat.hu oldalon kerül közzétételre. Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF és annak mellékletei egyoldalú módosítására, mely módosítást a hatálybalépése előtt legalább 15 nappal honlapján közzétesz, illetve a módosításról kifejezett tájékoztatót is közzétesz a http://www.agrodat.hu oldalon. Amennyiben a Megrendelő az ÁSZF hatálybalépésének napjáig írásban nem él kifogással, úgy az ÁSZF módosítások a Megrendelő által kifejezetten elfogadottnak tekintendők. Az ÁSZF módosítás hatálybalépését követően a Felek közötti jogviszonyra, ideértve az azt követően leadott Megrendeléseket is, a módosított ÁSZF rendelkezései az irányadók.
Szolgáltató a mindenkor hatályos mellékleteket a http://www.agrodat.hu honlapon teszi elérhetővé a Megrendelők számára.

18.3. A Szolgáltató késedelme a jelen ÁSZF alapján fennálló bármely jogának gyakorlása vagy a jelen ÁSZF valamely rendelkezésének érvényesítése vonatkozásában nem tekinthető ezen jogról vagy rendelkezésről való lemondásnak.

18.4. Jelen ÁSZF-től – ideértve annak mellékleteit is – Felek írásban, egyedi szerződésben térhetnek el egyező akarattal.

18.5. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. A Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás ügyeket először peren kívül, tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a peres eljárásra a Felek kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

18.6. Felek képviselőjének kizárólag a cégjegyzésre jogosultak, valamint a cégjegyzésre jogosultak által írásban felhatalmazott személyek minősülnek. Felek valamennyi képviselője a szerződés megkötésével kijelenti és megerősíti, hogy korlátozások nélkül jogosult a Szolgáltatási Szerződés megkötésére, aláírására és végrehajtására, továbbá kijelenti és szavatol azért, hogy a Szolgáltatási Szerződés maradéktalan teljesítése, továbbá a kapcsolódó kötelezettségek teljesítése a Megrendelő számára érvényes és a Megrendelőt kötő kötelezettséget jelentenek mind az aláíráskor, mind pedig a Szolgáltatási Szerződés hatályának időtartama alatt folyamatosan.

18.7. Felek minden esetben kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni, ha az ÁSZF-ben és/vagy a Szolgáltatási Szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése előreláthatóan akadályba ütközik.

18.8. Megrendelő a Szolgáltatási Szerződés szerinti jogait kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult átruházni.

18.9. A Felek megállapodnak, hogy a közöttük lévő jogviszonyra kizárólag a jelen ÁSZF, Szolgáltatási Szerződés és a Megrendelés érvényes, így a Megrendelő esetleges általános szerződési feltétele nem alkalmazandó és erre történő a Megrendelő esetleges általános szerződési feltételei utalással vagy egyéb módon nem válnak a szerződés részévé.

18.10. Szolgáltató jogosult arra, hogy bármely, a Megrendelővel szemben a jelen vagy más megállapodás alapján fennálló (tényleges vagy jövőbeli) kötelezettségének megfizetése vagy kielégítése vonatkozásában beszámítással éljen. Megrendelő nem jogosult arra, hogy bármely, a Szolgáltatóval szemben a jelen vagy más megállapodás alapján fennálló (tényleges vagy jövőbeli) kötelezettségének megfizetése vagy kielégítése vonatkozásában beszámítással éljen.

18.11. Szolgáltató jogosult a kiállított számlája alapján fennálló követelését engedményezni vagy faktorálni.

18.12. Amennyiben jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen vagy nem végrehajtható, akkor az ÁSZF ilyen részét úgy kell tekinteni, mintha az érvénytelen rész nélkül jött volna létre.

18.13. Nem képezi a Felek közötti jogviszony tartalmát az a szokás, amelynek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, vagy az a gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. Nem válik továbbá a Felek közötti jogviszony tartalmává az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás sem.

Kelt: Budapest, 2019. 09. 01.