PREAMBULUM

Az Agrodat Szolgáltató Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Petőfi Sándor utca 1./B..; cégjegyzékszám: 03-09-136225; adószám: 26504731-2-03; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett gazdálkodás nyomon követését és döntéstámogatást elősegítő informatikai szolgáltatást igénybe vevők és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák.

Jelen ÁSZF 2021.10.1. napjától hatályos.

ÁSZF ÁTTEKINTÉS

A jelen áttekintés az ÁSZF könnyebb megértését szolgálja azonban nem helyettesíti az ÁSZF alábbi rendelkezéseit. Kérjük minden esetben olvassa át a teljes ÁSZF-et.

Rendelkezések Oldalszám Áttekintés
1. FOGALMAK 2 – 3 A könnyebb értelmezés érdekében egyes kifejezéseket, amelyek többször kerülnek említésre az ÁSZF-fel, nagy betővel lettek írva és ezen részben került a jelentésük meghatározásra.
2. ÁSZF HATÁLYA 3 Ezen rendelkezések határozzák meg az ÁSZF kikre terjed ki.
3. ÜGYFÉLFIÓK LÉTREHOZÁSA, REGISZTRÁCIÓ,  SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS ELŐFIZETÉSEK KEZELÉSE 4 Ezen rendelkezések szabályozzák a regisztrációs folyamatokat, szerződéskötési folyamatot, illetve amennyiben a felek módosítani szeretnék a Szolgáltatás terjedelmét akkor az ezen pontban leírt folyamat alkalmazásával van erre lehetőség.
4. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TÁRGYA 5 Ezen rendelkezések írják le milyen Szolgáltatásokat nyújt a Szolgáltató, amelyeket a felek a Megrendelésben pontosítanak.
5. SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGE 5 Ezen pont határozza meg a Szolgáltató kötelezettségeit a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan.
6. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI 8 – 9 Ezen pont írja le a Megrendelő kötelezettségeit úgy, mint a Földterületre való bejutás biztosítása, Eszközök elhelyezéséhez és szervizeléséhez szükséges földhasználat biztosítása. Kérjük körültekintően tanulmányozza ezen feltételeket. Figyelemmel az Eszközök nagy értékére ezen pont több olyan rendelkezést tartalmaz, amely a Szolgáltatónak megtérítési jogot biztosít.
7. SZOFTVER HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELE 7 – 8 Ezen rendelkezések szabályozzák a Szolgáltatáshoz biztosított Szoftver felhasználási feltételeket és jogokat.
8. TULAJDONJOG / SZELLEMI TULAJDON 9 – 10 Ezen rendelkezések szabályozzák a Szolgáltatáshoz kapcsolódó Szellemi Tulajdon felhasználásnak feltételeit.
9.  ESZKÖZ TELEPÍTÉSÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI 10 – 11 Ezen rendelkezések szabályozzák azokat a feltételeket, amelyek alapján a Szolgáltató telepíti az Eszközöket, valamint az Eszköz használatával kapcsolatos kötelezettségeket.
10. HIBAJAVÍTÁS / HIBAELHÁRÍTÁS 11 Ezen rendelkezések szabályozzák a Szolgáltatónak a Szolgáltatás vagy Eszközök hibajavítással kapcsolatos kötelezettségeit.
11. SZOLGÁLTATÁSI DÍJ / FIZETÉSI FELTÉTELEK 11 – 12 Ezen rendelkezések szabályozzák a Szolgáltatási díj megfizetésével kapcsolatos rendelkezéseket, illetve a késedelmes fizetés következményeit. A fizetési kötelezettségek elmulasztása esetére ezen pont több szankciót is tartalmaz. Kérjük nézze át figyelmesen.
12. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, MEGSZÜNTETÉSE 13 – 14 Ezen rendelkezések tartalmazzák a szerződés életbelépésének időpontját (Telepítési Jegyzőkönyv aláírása), valamint a szerződés megszűnésének a feltételeit és következményeit. Figyelemmel az Eszközök telepítésének és szerivelesének a magas költségeire ezen szankciót tartalmaz arra az esetre, ha a szerződés idő előtt kerül megszüntetésre.
13. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG 14 – 15 A szerződéssel kapcsolatos Bizalmas információk tekintetében mindkét félnek titoktartási kötelezettsége van.
14. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME 15 Ezen rendelkezések szabályozzák, hogy a szerződés teljesítése során a felek birtokába került személyes adatok kezelése milyen célból és jogalappal történik.
15. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSOK 16 Ezen rendelkezések szabályozzák, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatásokért milyen felelősséggel tartozik. A Megrendelőnek az adott művelési ágazatban szakértői szintű tudással kell rendelkeznie a Szolgáltatás ezt nem helyettesíti és a Szolgáltató ezért nem vállal felelősséget.
16. VIS MAIOR 17 Ezen rendelkezések szabályozzák, hogy mi a teendő, ha a felek érdekkörén kívül eső okok miatt nem lehetséges a Szolgáltatás nyújtása.
17. KAPCSOLATTARTÁS 17 A Szolgáltató kapcsolattartói adatait tartalmazza.
18. VEGYES RENDELKEZÉSEK 17 – 19 Ezen rendelkezések szabályozzák többek között az ÁSZF módosításával kapcsolatos folyamatot.

1.       FOGALMAK

1.1.    Szolgáltató: Agrodat Szolgáltató Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Petőfi Sándor utca 1./B.; cégjegyzékszám: 03-09-136225; adószám: 26504731-2-03).

1.2.    Honlap: A Szolgáltató a www.agrodat.hu címen található weboldala.

1.3.    Applikáció: a Pessl Gmbh honlapja illetve az általa biztosított applikáció amelyen keresztül a Megrendelő igénybe tudja venni a  Szolgáltatást. Az Applikáció letöltehtő a Google Play áruházból és az Apple App Store-ból.

1.4.    Termékértékesítés: A Szolgáltató által kínált gazdálkodás lokális környezeti változóinak nyomon követésére alkalmas eszközök értékesítése. A konkrét termék tulajdonságai és árai a Szolgáltató különálló szerződésben határozza meg, amelyre a jelen ÁSZF hatálya szintén kiterjed.

1.5.    Termék: A Szolgáltató által értékesített gazdálkodás lokális környezeti változóinak nyomon követésére alkalmas eszközök, amelyre a Felek papír alapon kötnek szerződést.

1.6.    Szolgáltatás: A Megrendelő által megvásárolt Termékek és a Szolgáltató által üzemeltetett Eszközök által biztosított a gazdálkodás lokális környezeti változóinak nyomon követését és döntéstámogatást elősegítő adatszolgáltatás, amelynek a pontos tartalmát mindig a Honlap tartalmazza. A Szolgáltatás elérhető a Honlapon a „Merőhálózat” vagy „BELÉPÉS A MÉRŐÁLLOMÁSBA” gombokra kattintva vagy a http://agrodat.fieldclimate.com/auth/login oldalon vagy az Applikáción keresztül.

1.7.    Ügyfélfiók: A Honlapon létrehozott fiók, amivel a Megrendelő Terméket tud vásárolni vagy Szolgáltatást tud megrendelni. A Megrendelő az Ügyfélfiókban tudja beállítani a kártyadatait, megjelöli a telepítés helyét és a számlázási adatokat, valamint itt éri el a szerződéseit és tudja felmondani a Szerződést.

1.8.    Felhasználói fiók: A Szolgáltatás megrendelése után a Megrendelő által létrehozandó fiók, amelyen keresztül igénybe tudja venni a Szolgáltatást. A Szolgáltatás Applikáción keresztül való igénybevételéhez is szükséges a Felhasználói fiók létrehozása.

1.9.    Regisztráció: A Szerződés megkötését követően a Megrendelőnek a Szolgáltatás igénybevételéhez el kell végeznie egy regisztrációs folyamatot (a folyamat nem azonos a megrendelés leadásához szükséges Ügyfélfiók létrehozásával) a http://agrodat.fieldclimate.com/auth/login oldalon a bejelentekézis mezők alatt elhelyezett körben lévő„+” jelre kattintva. A regisztráció során meg kell adni a Szolgáltatás igénybevételéhez használni kívánt felhasználói nevet, vezeték- és keresztnevet, email címet és jelszót. A rendszer eztuán egy emailt küld a megadott email címre amiben az „Activate account” feliratra kattintva a https://agrodat.fieldclimate.com/dashboard címre irányítja a Megrendelőt és lehet véglegesíteni a regisztrációt. A regisztrációs folyamat végén a Megrendelőnek a megerősített Felhasználói fiók felhasználó nevét vissza kell küldenie a helpdesk@agrodat.hu e-mail címre. A Szolgáltató ezen Regisztráció után tudja a Megrendelő meteorológiai állomásait (Eszközöket) hozzárendelni a Felhasználói fiókhoz, és elérni a Szolgáltatást a http://agrodat.fieldclimate.com/auth/login  oldalon vagy az Applikáción keresztül.

1.10. Szerződés: A Megrendelő és a Szolgáltató közötti a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés.

1.11. Megrendelő: A Szolgáltató által értékesített terméket megvásárló fél vagy a Szolgáltatását igénybe vevő fél, amely a jelen ÁSZF elfogadásával megrendeli a Szolgáltatásokat vagy a Terméket.

1.12. Felek: A Szolgáltató és a Megrendelő együttesen.

1.13. Szellemi Tulajdon: a Szolgáltató vagy harmadik fél szabadalmai, használati mintái és egyéb találmányokkal kapcsolatos jogai; formatervezési mintaoltalmi jogai, regisztrált formatervezési mintaoltalmi jogai és egyéb formatervezési mintaoltalmakkal kapcsolatos joga; szerzői jogai; know-how-val kapcsolatos jogai; lajstromozott és nem lajstromozott védjegyei; megjelenéssel kapcsolatos jogai; és minden egyéb, akár lajstromozott, akár nem  lajstromozott szellemi tulajdonjog, ideértve a bármely ilyen jog iránti kérelmeket; és a védelem minden más formáját, amely azonos vagy egyenértékű hatással bír a világ bármely részén.

1.14. Szoftver: A Szolgáltatás nyújtásához a Megrendelő rendelkezésére bocsátott olyan szerzői jog által védett szoftvert, amely a Szolgáltató által üzemeltetett gazdálkodás lokális környezeti változóinak nyomon követését és döntéstámogatást elősegítő adatszolgáltatást nyújt.

1.15. Eszköz(ök): A Szolgáltató tulajdonjogát képező eszköz, amelyet a Szolgáltató a Megrendelő részére, az ÁSZF-ben részletezett célból és feltételekkel ideiglenes használatra átadott.

1.16. Fejlesztés: A Szellemi Tulajdonban történő minden fejlesztés vagy módosítás (ideértve, de nem kizárólagosan a technológiát, folyamatot, Eszközt, rendszert, számítógépprogramozást, know-howt), amely észszerűen a Szolgáltató kereskedelmi érdekébe eshet és amelyeket a Szolgáltatás nyújtásának időtartama alatt fejlesztenek, készítenek (vagy szereznek meg).

1.17. Földterület: Azon földterület, amellyel a Megrendelő jogszabály vagy szerződés alapján rendelkezhet, azaz annak tulajdonosa, haszonbérlője vagy egyéb módon jogosult használni, művelni, valamint a jelen ÁSZF-ben meghatározott jogokat biztosítani jogosult a Szolgáltató részére.

1.18. Telepítési Jegyzőkönyv: A Termékek vagy az Eszközök telepítését igazoló jegyzőkönyv, amelynek a mintája az ÁSZF 1. számú mellékletében található meg.

1.19. Karbantartási Jegyzőkönyv: A Termékek vagy az Eszközök karbantartását igazoló jegyzőkönyv, amelynek a mintája az ÁSZF 2. számú mellékletében található meg.

1.20. Átadás-Átvételi Jegyzőkönyv: A Termékek Megrendelő részére való átadását igazoló jegyzőkönyv, amelynek a mintája az ÁSZF 3. számú mellékletében található meg.

2.       ÁSZF HATÁLYA

2.1.    Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szerződést megkötő Terméket és Szolgáltatást megrendelő, valamint igénybe vevő természetes és jogi személyekre.

2.2.    Jelen ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed a Termékek vásárlásával és a Szolgáltatás biztosításával kapcsolatos valamennyi körülményre, így különösen a Megrendelésben rögzített konkrét Termékekre és Szolgáltatásokra.

2.3.    A Megrendelő a Regisztrációval és a Szoftver használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, így azt, hogy a távollévő szerződő felek által kötött szerződések szabályai szerint a Szolgáltató és a Megrendelő közötti Termékértékesítésre és Szolgáltatás igénybevételére a jelen ÁSZF vonatkozik.

2.4.    Kérjük a Szolgáltatás igénybevétele előtt olvassa el a mindenkor hatályos ÁSZF-et ami tartalmazza a szerződéskötést megelőző tájékoztatást.

3.       ÜGYFÉLFIÓK LÉTREHOZÁSA, REGISZTRÁCIÓ,  SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS ELŐFIZETÉSEK KEZELÉSE

3.1.    A Megrendelőnek a Termékértékesítéshez és a Szolgáltatás igénybevételéhez a Szolgáltató Honlapján létre kell hoznia az Ügyfélfiókot, amely során a Megrendelő elfogadja az ÁSZF-et. Az Ügyfélfiók létrehozását követően a Megrendelő a regisztráció során megadott email címre egy visszaigazoló emailt kap és a Szolgáltató megküldi részére az ÁSZF-et.

3.2.    A Megrendelő a regisztrációs folyamat befejezését követően tudja igénybe venni a Szolgáltatást. A Szolgáltató a Honlapján teszi közzé a Termékek és igénybevehető Szolgáltatások részletes leírását. A Megrendelő a megrendelni kívánt Szolgáltatás(ok)ra való kattintással helyezi a bevásárló kosárba az igényelt Szolgáltatást. A Megrendelő a kosárba helyezett Szolgáltatásokat a „Megrendelés elküldése” gombra történő kattintással tudja megküldeni a Szolgáltató részére. A Megrendelő a „Megrendelés elküldése” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a kosárba helyezett Szolgáltatások megvásárlására, ami fizetési kötelezettséget von maga után. A megrendelésről a Megrendelő visszaigazoló emailt kap, illetve az Ügyfélfiókban is nyomon tudja követni a megrendelést. A megrendelés akkor tekinthető elfogadottnak a Szolgáltató részéről ha erről a Megrendelő emailt kap, illetve az Ügyfélfiókban megjelenik a megrendelt Szolgáltatás.

3.3.    A Megrendelőnek a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, hogy elvégezze a Regisztrációt. A Megrendelő a Regisztráció elvégzése után tudja csak elérni a Szolgáltatást a http://agrodat.fieldclimate.com/auth/login  oldalon vagy az Applikáción keresztül.

3.4.    A kívánt Szolgáltatás(ok) bevásárló kosárba való helyezés után van lehetőség a fizetésre. Fizetésre a Simple Pay rendszeren van lehetőség. A Simple Online Fizetési Rendszer az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti. Az OTP Mobil Kft. az OTP Csoport tagja. A Megrendelők a megszokott módon, a Simple felületén intézhetik fizetésüket. A „Megrendelés” gombra kattintva a Megrendelő átkerül a Simple fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben. A fizetése eredményéről a Megrendelő e-mail útján is értesítést kap, valamint a Simple rendszere visszairányítja a webáruház oldalára. Bővebb információ: https://www.simple.hu/Fooldal. Bővebb tájékoztatás a SimplePay Online Fizetési Rendszerről az ÁSZF 4. számú mellékletében talál.

3.5.    Amennyiben a Simple Pay rendszerben elindított tranzakció sikeres volt a Felek között létrejön a Szerződés a jelen ÁSZF szerinti feltételekkel.

3.6.    A Szolgáltató az Eszközök telepítését és Szolgáltatást megkezdését a Szerződés megkötésétől számított 30 napon belül indítja el. A Megrendelőnek az Eszköz telepítéséig van lehetősége a Szerződéstől elállni. A Megrendelő tudomásul veszi az Eszköz telepítésével elveszíti a Szerződéstől való elállási jogát, tehát a Megrendelő a Telepítési Jegyzőkönyv aláírásával kifejezetten elismeri és elfogadja, hogy a Szolgáltatás egszének a nyújtása a jóváhagyásával kezdetét veszi, így ezt követően a Szolgáltatás díjának törlése vagy visszatérítése iránti kérelem nem fogadható el. A Termékértékesítés és Szolgáltatás nyújtással kapcsolatos részletes feltételekért kérjük olvassa el a Honlapon feltüntetett részletes információkat és az ÁSZF 4. pontját.

3.7.     A Megrendelő köteles valamennyi adatát a valóságnak megfelelően megadni. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt a Szolgáltató jogosult törölni vagy jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni. A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által hibásan megadott adatok következtében a Megrendelőnél esetlegesen felmerülő többletköltségekért, illetve károkért nem vállal felelősségét és lemond miden ebből adódó igényéről (beleértve a következmény károkat is

3.8.     A Szolgáltató nem felel a Megrendelőt ért azon károkért, amelyek abból adódnak, hogy a Megrendelő a jelszavát elfelejti vagy harmadik személy számára megismerhetővé teszi.

4.       SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS FELTÉTELEI

4.1.    A Szolgáltató Szoftverrel hozzáférhetővé teszi a Megrendelő számára a Földterületen gyűjtött lokális meteorológiai-, és talaj adatokat, amivel elősegíti a Megrendelőnek a műveléshez kapcsolódó döntések meghozatalát. A Szolgáltató biztosítja a Megrendelő számára a Szoftver használatát a 7. pontban foglaltak szerint. A Szolgáltató a Termékekkel és az Eszközökkel lehetővé teszi a Megrendelő számára a regisztrált mezőgazdasági terület környezeti adatainak összegyűjtését, tárolását és elemzését.

4.2.    A Földterületén keletkező adatokkal a Szolgáltató rendelkezik, a Szolgáltatás biztosítása érdekében. A Megrendelő a napra kész adatokat a szerződés időtartama alatt bármikor megtekintheti a Szoftver segítéségével és azokat archiválás céljából letöltheti. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatási Szerződés megszűnését követően a Szolgáltató nem köteles a Megrendelőnek a Földterületén keletkezett adatokat átadni, azokhoz további hozzáférést biztosítani.

4.3.    Megrendelő az adatokat és információkat kizárólag saját mezőgazdasági tevékenysége és gazdálkodása érdekében használhatja fel. Azokkal harmadik személyek számára semmilyen tevékenységet (beleértve, de nem korlátozva pld. tanácsadás, adatszolgáltatás tevékenységekre) nem végezhet Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye hiányában.

4.4.    A Szolgáltató a Szolgáltatást Termékek vásárlása esetén a Termék telepítésétől számított 4 éves időtartamra biztosítja. A Termékekre a Szolgáltató 12 hónapos garanciát vállal, amelynek a részleteit a Honlap, illetve a Termékhez mellékelt tájékoztató tartalmazza. A Megrendelő a Termékeket az általa ismert és megtekintett állapotban veszi át, amelyet az Átadás-Átvételi Jegyzőkönyv igazol.

4.5.    A Megrendelő a Szolgáltatást a Szerződés megkötésétől számított 30 napon belül indoklás nélkül lemondhatja és elállhat a Szerződéstől.

5.       SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGE

5.1.    A Szolgáltató kötelezettsége a Megrendelés szerinti Eszközök telepítése, valamint a kitelepített Eszközök karbantartása.
5.2.    Termékvásárlás esetén a telepítés nem a Szolgáltató kötelezettsége, de ettől a felek egyedi megállapodással eltérhetnek.
5.3.    Szolgáltató kötelezettsége a Megrendelőnek a Szoftverhez a Szerződés időtartama alatt hozzáférést biztosítani.
5.4.    A Szolgáltató kötelezettsége a Földterületről érkezett adatok begyűjtése és azoknak a Megrendelő részére a Szoftveren keresztül hozzáférhetővé tétele.
5.5.    Szolgáltató kötelezettsége a Megrendelő Felhasználói fiókhoz hozzárendelni az Eszközöket.

6.       MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI

6.1.    Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltatás díja minden hónapban előre fizetendő. Megrendelő köteles a Szolgáltató által kiszámlázott Szolgáltatás díjak folyamatos, határidőben való megfizetésére.

6.2.    Megrendelő a Szerződés teljesítése érdekében köteles ingyenes földhasználati jogot biztosítani a Szolgáltató részére a Földterületen a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben.

6.3.    Megrendelő a Szerződés teljesítése érdekében köteles ingyenes belépési jogot biztosítani a Szolgáltató részére a Földterületre a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben.

6.4.    Megrendelő vállalja, hogy a Telepítéshez és Karbantartáshoz szükséges folyamatos munkavégzés feltételeit a Szolgáltató vagy megbízottja (alvállalkozó) számára munkanapokon reggel hét órától este hat óráig biztosítja.

6.5.    Megrendelő köteles a Szolgáltató részére a Földterületre való behajtást, az Eszközök rendszeres ellenőrzését, javítását és a Szerződés megszűnése esetén az Eszközök elszállítását lehetővé tenni.

6.6.    Megrendelő szavatolja, hogy a Földterület tulajdonosával fennálló szerződése vagy saját joga alapján jogosult a 6.2 – 6.5 pontokban biztosított jogokat biztosítani, valamint kötelezettségvállalásokat tenni a Szerződés hatályban léte alatt. Ezen pontok megsértése, illetve ebből adódó egyéb Szolgáltatóra nézve sérelmes következmények a Megrendelő érdekkörében felmerült szerződésszegésnek minősülnek.

6.7.    Megrendelő a Telepítési Jegyzőkönyv aláírásával kijelenti, hogy megvizsgálta az Eszközök megközelítéséhez használt útvonalat és az Eszközök karbantartásához és elszállításához használt területet, valamint azt, hogy ezen tevékenységek a Földterület művelését nem akadályozzák, illetve nem okoznak kárt, így ezen tevékenységekkel kapcsolatosan Megrendelő kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.

6.8.    Megrendelő az Átadás-Átvételi Jegyzőkönyv aláírásával nyilatkozik a Termékek átvételéről.

6.9.    Megrendelő köteles olyan módon művelni a Földterületet, hogy az Eszközök megközelítéséhez használt útvonal mindenkor alkalmas legyen az Eszköz megközelítésére és az Eszköz karbantartásához és elszállításához szükséges terület mindig rendelkezésre álljon, valamint ezen terület alkalmas legyen az Eszközök szervízelésére és elszállítására.

6.10. Megrendelő köteles olyan módon művelni a Földterületet, hogy az Eszközök megközelítéséhez használt útvonalra és az Eszköz karbantartásához és elszállításához használt területre nem telepít hasznos növényeket, amelyekben a bejutás, szervizelés és elszállítás kárt okozhatna vagy akadályozná. Felek kifejezetten megállapodnak és a Megrendelő elfogadja, hogy minden olyan kár (beleértve zöldkár vagy terület értékcsökkenése) amely az Eszköz megközelítéséhez használt útvonal és az Eszköz karbantartásához és elszállításához szükséges terület használatából ered, nem róható fel a Szolgáltató részére. Megrendelő a Szolgáltatási Szerződést ezen károk figyelembevételével kötötte meg.

6.11. Az Eszközt a Megrendelő csak Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult áthelyezni, illetve mozgatni.

6.12. Megrendelő köteles az Eszköz tisztítására és kezelésére vonatkozó a Honlapon közzétett az Eszközökkel kapcsolatos előírások betartására.

6.13. A Megrendelő köteles az Eszköz fizikai állapotát rendszeresen ellenőrizni, állagukat a jó gazda gondosságával megóvni és a Honlapon közzétett az Eszközökkel kapcsolatos előírásokat betartani.

6.14. A Megrendelő köteles biztosítani, hogy a Szolgáltató bármikor a helyszínen ellenőrizhesse az Eszköz állapotát és működését és köteles a Szolgáltató ezen tevekénységét korlátozás nélkül tűrni.

6.15. Az Eszközökkel kapcsolatosan észlelt hiba esetén a Megrendelő haladéktalanul köteles értesíteni a Szolgáltatót az ÁSZF-ben megjelölt elérhetőségeken.

6.16. Amennyiben az Eszközökkel kapcsolatos meghibásodás a Megrendelő érdekkörében merül fel vagy a Megrendelő szándékos magatartása vagy hanyagsága okozta, vagy nem a jó gazda gondosságával járt el, és ennek következtében az Eszköz megsérült, megsemmisült, akkor köteles az Eszközök értékét megtéríteni a Szolgáltató számára, a Szolgáltató számlájának kézhezvételétől számított 10 napon belül.  A Szolgáltató a megsérült és/vagy megsemmisült Eszközök árának a megtérítését követően gondoskodik új Eszköz kihelyezéséről, azonban ezen időszakban is jogosult Szolgáltató a változatlan szolgáltatási díjra.

6.17. Megrendelő köteles a Szolgáltatási Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén az Eszközt Szolgáltató birtokába visszaadni. Köteles továbbá Megrendelő tűrni, hogy Szolgáltató az Eszközt Megrendelő területeiről leszerelje, elszállítsa, elszállíttassa.

6.18. A Megrendelő köteles valamennyi Eszköz elszállítását a Szolgáltatási Szerződés megszűnését követő 30 napon belül biztosítani.

6.19. A Megrendelő köteles a miatta, vagy az érdekkörébe tartozó harmadik személy cselekményei következtében meghiúsult telepítési, leszerelési és elszállítási vagy karbantartás kísérlet után 50.000 forint + ÁFA kiszállási költséget megtéríteni a Szolgáltató részére az erről szóló számla kézhezvételétől számított 10 napon belül. Amennyiben a leszerelést és elszállítást a Megrendelő vagy olyan harmadik személy, amely a Megrendelő érdekkörébe esik, a Szolgáltatási Szerződés megszűnését követő 30 napnál tovább akadályozza, akkor a Szolgáltató választása szerint jogosult (i) az Eszközök értékét leszámlázni és Megrendelő köteles a számla kézhezvételétől számított 10 napon belül azt megfizetni, (ii) Szolgáltató jogosult naponta 20.000 forint + ÁFA kötbért kiszámlázni a Megrendelőnek és a Megrendelő köteles a számla kézhezvételétől számított 10 napon belül azt megfizetni.

6.20. A Megrendelő kijelöli Szolgáltatót a meghatalmazottjának, hogy minden dolgot megtegyen, minden okiratot aláírjon és egyébként a Megrendelő helyett cselekedjen jelen ÁSZF végrehajtása céljából, ideértve az Eszköz birtokának visszaállítását, az ÁSZF és a Szolgáltatási szerződés szerint esedékes összegek megtérítését.

6.21. Az Eszközzel kapcsolatosan a Megrendelő által vagy nevében tett minden olyan használat és cselekmény tilos, amely jelen ÁSZF által nem kifejezetten engedélyezett. Az előző mondat korlátozása nélkül a Megrendelő nem teszi és másoknak sem engedi az alábbiakat:

6.21.1.     az Eszköz módosítása, megváltoztatása, szétszerelése, felmetszése, tönkretétele, összetörése, megsemmisítése;

e tekintetben a Megrendelő elismeri, hogy az Eszköz jelentős értéket képvisel, ezért kötelezettséget vállal arra, hogy abban az esetben, ha az Eszközhöz csatolt hitelesítési vagy felnyitás elleni pecséteket vagy a bármely módosítás/hozzáférés elleni zárjegyeket vagy értesítéseket eltávolítják vagy megrongálják, az a Bizalmas Információ megsértését jelenti. Megrendelő ebben az esetben köteles megfizetni a 13.8 pontban meghatározott összeget a titoktartási kötelezettség megszegéséért, valamint a hitelesítési és megújítási költségeket;

6.21.2.     az Eszköz eladása, bérbeadása, kölcsönbeadása, bármilyen garanciába vagy biztosítékba adása, birtokának átruházása vagy tulajdonjoga átruházásának szándéka bármely harmadik személy számára, vagy az Eszköz szolgáltatása vagy kiszervezési ajánlatba foglalása;

6.21.3.     bármely, az Eszközzel való munkára nem megfelelően kiképzett vagy az Eszköz használatában részt nem vevő Megrendelő munkavállaló, ügynök vagy vállalkozó részére hozzáférés engedélyezése az Eszközhöz;

6.21.4.     az Eszköznek a Megrendelő saját létesítményein kívüli használata vagy elszállítása a Szolgáltató írásbeli engedélye nélkül.

6.22. Megrendelő köteles a Földterület tulajdonosát (amennyiben az eltér a Megrendelőtől) és hitelezőit tájékoztatni, hogy az Eszközök a Szolgáltató tulajdonát képezik. Ezen pont megsértése, illetve ebből adódó egyéb Szolgáltatóra nézve sérelmes következmények a Megrendelő érdekkörében felmerült szerződésszegésnek minősülnek és Megrendelő köteles a mulasztásból keletkezett kár megtérítésére.

6.23. A Megrendelő azonnal köteles jelenteni Szolgáltató részére:

6.23.1.     a Megrendelő hitelezői által az Eszközzel kapcsolatos bármely igényt, annak elkobzásával vagy lefoglalásával fenyegető eseményt;

6.23.2.      a Megrendelő által vagy ellen benyújtott csődeljárás, felszámolás, végelszámolás vagy más hasonló eljárás lefolytatására irányuló kérelmet; vagy

6.23.3. a Megrendelő hitelezői javára szóló bármely rendezést, csődegyezséget vagy hasonló megállapodást.

6.24. A Megrendelő köteles viselni az Eszköz nem megfelelő használatból adódó hibák kijavításával kapcsolatos költségeket.

7.       SZOFTVER HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELE

7.1.    A Szoftver az Applikáción keresztül érhető el.

7.2.     A Szoftverhez való szükséges hozzáférési útvonalakat a Szolgáltató az Eszközök telepítésével vagy Termékek leszállításával egyidőben adja át.

7.3.     Felek megállapodnak, hogy amennyiben az Eszköz a mért adatokat folyamatosan rögzíti és azok tárolásra kerülnek akkor az nem számít Szolgáltatás kiesésnek.

7.4.    Szolgáltató a Szerződés időtartamára folyamatos online hozzáférést biztosít a Megrendelő számára egy olyan Szoftverhez, mely lokális meteorológiai-, és talaj adatszolgáltatást tesz lehetővé. A Felek rögzítik, hogy ezen hozzáférés nem azonos az internet hozzáféréssel, annak biztosítása Megrendelő önálló feladata és annak költségét a Megrendelő köteles viselni.

7.5.    A Megrendelő kizárólag az általa használt Eszközök által küldött adatok megismerésére jogosult, kizárólag a Szerződés időtartama alatt.

7.6.    A Megrendelő köteles bizalmasan kezelni a Szoftverhez kapott hozzáférési kódokat, azt nem jogosult harmadik személynek átadni, valamint nyilvánosságra hozni.

7.7.    Megrendelő azonban – a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával – jogosult a megismert adatok felhasználásával tudományos értékkel bíró tanulmányt, szakcikket készíteni és azt nyilvánosságra hozni.

7.8.    Megrendelő a Szoftvert kizárólag használni jogosult, az azon keresztül elérhető adatokat nem módosíthatja, a Szoftvert nem fejlesztheti tovább, nem másolhatja, nem módosíthatja.

7.9.    A Szolgáltató a Szoftver jelen ÁSZF szerinti használatára nem kizárólagos, nem átruházható engedélyt ad.

7.10. A Szolgáltatás díja magában foglalja a Szoftver tekintetében a Szolgáltató által a Megrendelő részére adott felhasználási engedély licencia díját.

7.11. Ha a Szolgáltatási Szerződés másképp nem rendelkezik, a Megrendelő kifejezetten köteles tartózkodni:

7.11.1. a Szoftvert terjesztésétől, többszörözésétől (másolat, archívum vagy bármely más reprodukció készítésétől);

7.11.2. a Szoftver bármely személynek történő átadásától, átengedésétől vagy allicencbe adásától. Felek kijelentik és megállapodnak, hogy érvénytelen minden ilyen átruházási kísérlet, megbízás vagy allicencbe adás;

7.11.3. a Szoftver felkínálásától, közzétételétől, nyilvánosságra hozatalától, vagy elérhetővé tételétől, vagy harmadik fél számára történő használat engedélyezésétől;

7.11.4. a Szoftver eladásától, viszonteladásától, forgalmazásától, bérbeadásától, a Szoftver vagyoni jogainak átruházásától;

7.11.5. a Szoftveren történő hibajavítások eszközölésétől, vagy a Szoftver módosításától, átalakításától, átdolgozásától, továbbá a Szoftver alapján származtatott munka készítésétől, vagy harmadik személyek részére ugyanezek engedélyezésétől;

7.11.6. a Szoftver visszafordításától, a titkosítás feloldásától, visszafejtésétől, szétszerelésétől, vagy más módon gyengítésétől, a Szoftvert olvasható formába történő átalakításától, vagy harmadik személyek számára ugyanezek engedélyezésétől;

  • A Megrendelő felelős a szerzői jogi szabályok betartásáért, melynek megszegésért kártérítési kötelezettség és sérelemdíj fizetési kötelezettség terheli.
  • A Felek megállapodnak és a Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy a Szellemi Tulajdon bármely bitorlása a Bizalmas Információ megsértésnek minősül, amelyre a 13. pontban foglalt feltételek irányadók.
  • Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa művelt Földterületről származó, az Eszköz által küldött adatokat kizárólag a Szerződés időtartama alatt, kizárólag az általa művelt terület(ek) gazdálkodásával összefüggő célra jogosult megismerni és felhasználni.
  • A Szolgáltatási Szerződés megszűnését követően a Felek ez irányú külön írásba foglalt Szolgáltatási Szerződés eltérő rendelkezése hiányában a Megrendelő az adatok megismerésére nem jogosult, továbbá a korábban megismert adatokat nem használhatja fel.

8.       TULAJDONJOG / SZELLEMI TULAJDON

8.1.    A Felek kijelentik és a Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Eszköz és a Szoftverrel kapcsolatos minden Szellemi Tulajdon kizárólagos tulajdonosa a Szolgáltató vagy annak szerződéses partnere.

8.2.    Megrendelő nem jogosult semmilyen igényt támasztani a Szellemi Tulajdonnal és az Eszközök által küldött adatokkal, valamint a Szoftver által készített elemzésekkel kapcsolatosan. A Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató a Megrendelő Földterületén mért adatokat harmadik felek részére is nyújthat Szolgáltatást így azokat harmadik felek rendelkezésre bocsáthatja azokból harmadik felek részére elemzéseket végezhet.

8.3.    A Megrendelő elfogadja, hogy Szolgáltató az Eszközt védett információnak és nagy értékkel bíró bizalmas üzleti titoknak tekinti. A Megrendelő vállalja, hogy az Eszközt és bármely részét nem szolgáltatja ki és nem teszi más módon elérhetővé a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges személyeken kívül más számára. A Megrendelő vállalja továbbá, hogy az Eszközt legalább olyan fokú gondossággal kezeli, mint amilyennel a Megrendelő a saját bizalmas információit kezeli és semmi esetre sem alacsonyabb szintű gondossággal, mint ahogy az Eszköz titkosságának védelméhez szükséges.

8.4.    A Felek kijelentik és a Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatót illeti az Eszköz tulajdonjoga és a jelen ÁSZF, valamint a Szolgáltatási Szerződés egyik rendelkezése sem értelmezhető a tulajdonjogáról vagy azzal kapcsolatos bármely más részjogosítványról (különösen, de nem kizárólagosan birtoklás joga és a birtokvédelem) való lemondásnak. A Felek kijelentik és a Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelő kizárólag a jelen ÁSZF, valamint a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott terjedelmű használati jogot szerez az Eszközökre és nem történik birtokátadás. Termékértékesítés esetén a Termék vételárának teljes kiegyenlítését követően a Termék tulajdonjoga a Megrendelőt illeti.

8.5.    A Felek megállapodnak, hogy az Eszköz telepítésével a Szolgáltató Eszköz feletti birtoka nem vész el azzal, hogy a tényleges hatalom gyakorlásában időlegesen akadályoztatva van, azaz az Eszközöket a Megrendelő területén telepíti, tekintettel a Szolgáltatás jellegére, így különösen az Eszközök folyamatos ellenőrzésére és karbantartására. Erre tekintettel a Felek kifejezetten megállapodnak, hogy az Eszközök tekintetében a Szolgáltatót birtokvédelem illeti meg.

8.6.    A jelen ÁSZF-ben semmi sem értelmezendő az Eszközt, illetően bármely jogcím vagy tulajdonosi érdek / jog átruházásaként.

8.7.    A Felek kijelentik és a Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a kizárólagos tulajdonosa bármely Fejlesztésnek, amelyet a Megállapodás Időtartama alatt hoztak létre vagy fognak létrehozni.

8.8.    A Megrendelő egy egész világra kiterjedő, örökös, visszavonhatatlan, díjmentes engedélyt nyújt a Szolgáltató számára a Megrendelőnél elhelyezett Eszközök által generált/mért adatok korlátlan felhasználására, valamint a Megrendelő által adott, Eszközhöz vagy a Szellemi Tulajdon Fejlesztéséhez kapcsolódó bármely javaslatra, fejlesztési kérelemre, ajánlásra, javításra vagy más visszacsatolás korlátozásmentes felhasználására.

8.9.    A Megrendelő a részére nyújtott Szolgáltatásokra tekintettel kijelenti, hogy nincsen olyan igénye, amely miatt a Szerződés megszűnése esetén az Eszköz kiadását megtagadhatná, illetve kifejezetten elfogadja, hogy nincsen birtoklással kapcsolatosan őt megillető esetleges joga vagy igénye, amelynek kielégítését kérheti.

8.10. A Felek megállapodnak, hogy a szerződés megszűnését követően a Megrendelő jogalap nélküli birtokosnak tekintendő az Eszközök tekintetében, azzal, hogy a Megrendelő részére nyújtott Szolgáltatásra tekintettel a Megrendelőnek nincsen az Eszközzel kapcsolatosan semmilyen igénye, beleértve földhasználati díjat vagy az Eszközre fordított költségtérítési igényt.

9.       ESZKÖZ TELEPÍTÉSÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

9.1.    Az Eszköz telepítésének feltétele, hogy a Megrendelő ingyenes földhasználati jogot biztosítson a Szolgáltató részére a Földterületen a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben. A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a Szolgáltatási Szerződés aláírásával a Megrendelő ingyenes földhasználati jogot biztosít a Szolgáltató részére.

9.2.    Az Eszköz telepítésének feltétele, hogy a Megrendelő ingyenes belépési jogot biztosítson a Szolgáltató részére a Földterületre a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben.

9.3.    A Szolgáltató törekszik arra, hogy a megrendeléstől számított 30 napon belül  megkezdje az Eszköz(ök) telepítését a Földterületen.

9.4.    A Szolgáltató körültekintéssel választja ki az Eszközök beszállítóit, azonban azok elérhetőségében előfordulhatnak fennakadások. Felek megállapodnak és a Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem esik késedelembe, amennyiben az Eszközök telepítése azok beszállítóinak késésének tudható be és erről a Szolgáltató a Megrendelőt időben értesítette.

9.5.    A Felek megállapodnak és a Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a megrendelésében megjelölt Eszközöket és a Szoftvert jogosult más hasonló termékre cserélni, amely nem minősül hibás teljesítésnek, amennyiben az a Szolgáltatás minőségét ugyanazon a szinten biztosítja.

9.6.    A telepítés végeztével a Felek a Telepítési Jegyzőkönyv aláírásával igazolják a telepítés megtörténtét és a Szolgáltatás megkezdését.

9.7.    A Szolgáltatási Szerződés időtartama alatt Szolgáltató az Eszközt karbantartja, szükség esetén kicseréli, így biztosítva a Szolgáltatás folyamatosságát.

9.8.    Amennyiben bármely Eszközt a Megrendelőnek fel nem róható okból (pl. természeti csapás, rossz időjárási körülmény, állatok általi károkozás) sérülés, kár éri úgy a Szolgáltató vállalja másik Eszköz biztosítását és telepítését. Amennyiben ilyen esemény többször (legalább 2 alkalommal), ismételten fordul elő a Szolgáltató az eset körülményeinek alapos kivizsgálását követően jogosult a Szolgáltatási Szerződést azonnali hatállyal felmondani, és/vagy az érintett Eszköz áráról számlát kibocsátani, amelyet a Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 10 napon belül köteles megfizetni.

9.9.    Amennyiben bármely Eszköz harmadik személy részéről jogosulatlanul eltulajdonításra kerül úgy Megrendelő köteles feljelentést tenni és ezt a Szolgáltató részére bemutatni. Amennyiben ilyen esemény többször (legalább 2 alkalommal), ismételten fordul elő a Szolgáltató az eset körülményeinek alapos kivizsgálását követően jogosult a Szolgáltatási Szerződést azonnali hatállyal felmondani, és/vagy az érintett áráról számlát kibocsátani, amelyet a Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 10 napon belül köteles megfizetni.

10.    HIBAJAVÍTÁS / HIBAELHÁRÍTÁS

10.1. Szolgáltató a Meghibásodott Eszközöket abban az esetben köteles saját költségén javítani, amennyiben a meghibásodás a rendes használat során merült fel.

10.2. Megrendelő az Eszközök meghibásodását a 17. pontban megjelölt elérhetőségek egyikén köteles bejelenteni.

10.3. Szolgáltató a hibabejelentéseket hétköznap munkanapokon 8 – 17:00 óra között veszi fel a hibabejelentéseket és intézkedik a hibaelhárítás beütemezéséről. Amennyiben a hibabejelentés hétköznap munkanap 17:00 órát követően érkezik, meg a Szolgáltatóhoz akkor a hibabejelentést úgy kell tekinteni, hogy az a következő nap érkezett és a hibafelvétel ezen a napon történt meg. Amennyiben a hibabejelentés hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, akkor a hibabejelentést úgy kell tekinteni, hogy a következő hétköznapi munkanapon érkezett meg a Szolgáltatóhoz és a hibafelvétel ezen a napon történt meg.

10.4. Szolgáltató az Eszközök javítását 5 munkanapon belül megkezdi a hibabejelentés felvételét követően.

10.5. A Szolgáltató körültekintéssel választja ki az Eszközök javításához szükséges alkatrészek beszállítóit, azonban azok elérhetőségében előfordulhatnak fennakadások. Felek megállapodnak és a Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem esik késedelembe, amennyiben az Eszközök javítása a javításhoz szükséges alkatrészek beszállítóinak késésének tudható be és erről a Szolgáltató a Megrendelőt időben értesítette.

10.6. Felek megállapodnak, hogy amennyiben egy súlyos természeti csapás, havária következtében az ország egy adott területén nagy számban hibásodnak meg az Eszközök, akkor a Szolgáltató a hibajavításokat a hibabejelentések sorrendjében köteles minél rövidebb idő alatt elvégezni.

10.7. Szolgáltató a Szoftver hibaelhárítását a hibabejelentés felvételét követő 5 munkanapon belül megkezdi.

  • A Megrendelő a Karbantartási Jegyzőkönyv aláírásával nyilatkozik, hogy Szolgáltató a Megrendelő Eszközeinek karbantartását és vagy helyszíni javítását határidőn belül és hiánytalanul elvégezte. Az Eszközökön található sérüléseket, a hiba meghatározását és az elvégeztt karbantartást a Karbantartási Jegyzőkönyv 1. számú mellékletében kerül rögzítésre minden alkalommal..

11.    DÍJAK / FIZETÉSI FELTÉTELEK

11.1. A Szolgáltató az Eszköz(ök) telepítéséért 40.000 forint + ÁFA telepítési díjat számít fel, amely a megrendelés leadásakor a Megrendelő köteles megfizetni.

11.2. A Szolgáltatás díja minden hónapban előre, a Szolgáltatással érintett hónap első munkanapján kerül kiszámlázásra, 5 naptári napos fizetési határidővel. Szolgáltató minden esetben elektronikus számlát állít ki az igénybe vett szolgáltatásról a megrendelőn szereplő elektronikus számlázási email címre. A Szolgáltató a Szolgáltatás díját jogosult egyoldalúan módosítani, amelyről a Megrendelőt legalább 15 nappal korábban tájékoztatja email útján.

11.3. A Szolgáltatás első havi díja a 30 napos próbaidőszakot hónap első napján esedékes.

11.4. Termékértékesítés esetén a megrendelés leadásával a Termék(ek) teljes díját köteles megfizetni a Megrendelő.

11.5. A Megrendelő az első fizetés alkalmával hozzájárul, hogy Szolgáltató ismétlődő fizetést kezdeményezzen a jövőben esedékes díjakra, és ezek esedékességekor a bankkártya egyenleget az esedékes havi Szolgáltatási díjjal megterhelje (Automata fizetés). Az Automata fizetéshez való hozzájárulás bármikor törölhető a Honlapon azonban ilyen esetekben a Megrendelőnek fokozottan ügyelnie kell a díjak határidőben történő megfizetésére. Sikertelen terhelés esetén a Szolgáltató legfeljebb kettő (2) további alkalommal kezdeményezi a fizetést. Három (3) sikertelen terhelési kísérlet után az Automata fizetés felfüggesztésre kerül. Szolgáltató nem kezel bankkártyához tartozó jelszavakat, a fizetéskor egyedi azonosító jön létre, mely alapján a Szolgáltató azonosítja a fizetést. Amennyiben sikertelen marad a fizetés a Szolgáltató jogosult a Szerződést felmondani és az ÁSZF 13.6 pontja szerinti kötbér kiszámlázására.

11.6. A Megrendelő szavatolja, hogy az általa használt hitel-/bankkártya a Megrendelőé vagy a hitel-/bankkártya tulajdonosa külön felhatalmazta a Megrendelőt annak használatára. Minden hitel-/bankkártya-tulajdonos felelősséggel tartozik a kártya érvényességének ellenőrzéséért és a kártyakibocsátó által történő engedélyezésért. Ha a Megrendelő fizetési kártyájának kibocsátója elutasítja a fizetés engedélyezését a Szolgáltató felé, akkor a Szolgáltató mindaddig nem kezdi meg a Szolgáltatás nyújtását (vagy jogosult mindaddig szüneteltetni) amíg az adott tranzakció végbe nem megy, azaz a Szolgáltató az aktuális Szolgáltatási díjat nem kapja meg.

11.7. Megrendelő kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére kizárólag elektronikus számla (e-számla) kerüljön kibocsátásra. Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató az elektronikus számlákat automatikusan és kizárólagosan a Regisztráció során a Megrendelő által megadott e-mail-címre küldi. A Felek megállapodnak, hogy a számlák kézhezvételének napja az elektronikus számla kiküldésének a napja.

11.8. A Szolgáltatás korlátozása, illetve szünetelése okán a Megrendelőt díjvisszatérítés a kiesett szolgáltatás idejére abban az esetben illeti meg, amennyiben a Szolgáltatás korlátozása, illetve kimaradása a Szolgáltatónak felróható (javítási határidő Szolgáltatónak felróható túllépése esetén) és egy adott naptári hónapban meghaladja a negyvennyolc (48) órát, mely esetben a Szolgáltató választása szerint a Megrendelő (i) a tárgyhónapra megfizetett díjnak a kieséssel arányos részének a visszatérítésére vagy (ii) Szolgáltatás kiesésével megegyező időtartamú ingyenes Szolgáltatást biztosítására jogosult. Nem jogosult a Megrendelő díj visszatérítésre, amennyiben a Szolgáltatás kiesésének oka vis maior körülmény, feltéve, hogy a Szolgáltató igazolja, hogy az azt kiváltó ok határidőn belüli megszüntetésére minden tőle elvárhatót megtett. Nem jogosult a Megrendelő díj visszatérítésre, amennyiben a Szolgáltató a hibajavítási megkezdésére vonatkozó határidőket betartotta.

11.9. Amennyiben a Megrendelő esedékes fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget úgy a Szolgáltató az alábbiakra jogosult.

11.9.1. Szolgáltató jogosult a késedelem idejére késedelmi kamat felszámítására, a Megrendelő pedig késedelmi kamat fizetésére köteles a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerint.

11.9.2. Szolgáltató a fizetési határidő leteltét követő nyolc (8) napon belül fizetési felszólítást küld a Megrendelő részére; amennyiben a Megrendelő a felszólítás ellenére sem teljesíti fizetési kötelezettségét, úgy tizenöt (15) napot meghaladó késedelem esetén a Szolgáltató jogosult felmondani a Szerződést.

12.    SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, MEGSZÜNTETÉSE

12.1.  A Szerződés határozatlan időre jön létre.

12.2.  A Szerződés rendes felmondással a felmondás közlésekori hónapot követő hónap végével mondható fel.

12.3.  A Szerződés bármilyen okból vagy bármelyik Fél által történő felmondása esetén a Szolgáltató 40.000 forint + ÁFA leszerelési díjra jogosult, amelyet az Eszköz(ök) leszerelését és elszállítását követően a Megrendelő köteles megfizetni.

12.4.  Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megrendelő részéről különösen:

12.4.1.     Amennyiben  6.2- 6.4 pontokban biztosított jogokat a Szerződés hatálya alatt nem tudja biztosítani;

12.4.2.     Szolgáltatási díj fizetési kötelezettségének elmulasztása;

12.4.3.     Az eszközök megrongálása, szétszerelése, tönkretétele, összetörése, megsemmisítése.

12.4.4.     A Szoftver és az Eszköz használatával kapcsolatos előírások megszegése;

12.4.5.     Ha Megrendelő vagy Megrendelő érdekkörébe tartozó harmadik személy korlátozza vagy megtagadja a hozzáférést a kihelyezett Eszközökhöz.

12.5. Amennyiben a Megrendelő vagy Megrendelő érdekkörébe tartozó harmadik személy korlátozza, akadályozza vagy megtagadja a hozzáférést a kihelyezett Eszközökhöz és ezáltal az Eszközök elszállítása nem lehetséges (továbbiakban: Akadályoztatás), akkor a Szolgáltató az Akadályoztatás időtartama alatt, naponként 10.000 forint + ÁFA kötbérre jogosult.

12.6. A Szolgáltató a 12.4 pont szerinti kötbérrel kapcsolatos első számláját az Akadályoztatás időtartamára az Akadályoztatás megszűnésekor vagy az első harminc nap után (amelyik előbb következik be) jogosult kiállítani és a Megrendelő köteles a számát 10 napon belül megfizetni. A Szolgáltató a 30. nap késedelem után minden további 10 nap elteltével jogosult számlát kiállítani a 12.4 pont szerinti kötbérről, és a Megrendelő ezt köteles a számla kiállításától számított 10 napon belül megfizetni.

12.7. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Szolgáltató részéről:

12.7.1.     Amennyiben az Eszköz javítását vagy cseréjét neki felróható módon ismételt felszólítás után sem kezdi meg 10 munkanapon belül.

12.7.2.     Amennyiben az Szoftver javítását neki felróható módon ismételt felszólítás után sem kezdi meg 10 munkanapon belül.

12.8. Súlyos szerződésszegés esetén a nem vétkes fél jogosult a szerződést legfeljebb 30 napos határidővel felmondani.

12.9. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés megszűnése vagy felmondása esetén a Szolgáltatót az Eszközök tekintetében birtokvédelem illeti meg, és amennyiben az Eszközök elszállítását valamilyen módon akadályozzák, akkor az úgy minősül, hogy a birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják. A Felek megállapodnak és a Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy ilyen esetekben a Szolgáltató a Ptk. 5:6. § rögzített jogát érvényesíti, különös tekintettel az Eszközök értékére és az abban megtestesülő Szellemi Alkotásokra.

13.    TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

13.1. „Bizalmas Információ” az alábbiak mindegyikét jelenti:

A Szellemi Tulajdon, Eszköz, a Szoftver (ideértve a forráskódot vagy annak részeit), Közlő fél marketing és promóciós tevékenysége és minden információ, ideértve az üzleti politikájukat és eljárásukat, és/vagy bármilyen formában megjelenő minden információ, adat és anyag (ideértve az adatokat, adatbázisokat, algoritmusokat, mintákat, formátumokat, programokat, módszereket és technikákat), függetlenül attól, hogy (tényleges vagy lehetséges) gazdasági értékük abból ered-e, hogy általánosan nem ismertek és más személyek, akik a közzétételükből vagy használatukból gazdasági értéket szerezhetnek, megfelelő eszközökkel még nem állapították meg; és ide tartoznak korlátozás nélkül a közvetlenül vagy közvetve a Közlő Fél működéséhez és tevékenységéhez kapcsolódó üzleti tervek, üzleti stratégiák, marketing tervek, leírások, grafikák, ötletek, know-how, adatbázisok, adatok, dokumentáció és algoritmus.

13.2. A Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF szerint vagy azt megelőzően és a megkötése során a másiktól megszerzett minden technikai és más információt,  valamint minden egyéb információt, amelyet a jelen ÁSZF során szereztek egymástól, titkosnak tekintenek, tisztelik a másik azzal kapcsolatos tulajdonjogait, kizárólag a jelen ÁSZF céljaira vagy az abban előírtaknak megfelelően használják fel azokat, és csak olyan személyekkel és olyan mértékben közlik, amely észszerűen szükséges az ilyen célokból.

13.3. Nem Bizalmas Információ az az információ:

13.3.1.   amely már az átvétele előtt a Fogadó Fél birtokában volt és szabadon rendelkezésére állt; vagy

13.3.2.   amelyet utólag egy harmadik fél, aki nem a másik féltől származtat közvetlenül vagy közvetve, a Fogadó Fél részére szolgáltatott minden vele járó titoktartási kötelezettség nélkül; vagy

13.3.3.   amely a nyilvánosság számára általánosan hozzáférhető vagy azzá válik és ez nem a Fogadó fél vagy ügynökei vagy munkavállalói cselekményének vagy mulasztásának következménye.

13.4. Amennyiben és amint az egyik Fél tudomására jut, hogy bármely irányadó jog vagy illetékes hatóság a Bizalmas Információk közlésére kötelezheti, akkor (amennyiben jogszerűen teheti) köteles értesíteni az érintett felet és köteles a másik fél kérésére és költségére olyan támogatást nyújtani, amelyeket a másik fél észszerűen kérhet jogszerű lépések megtételére a közzététel korlátozása vagy megakadályozása érdekében.

13.5. Mindkét Fél köteles biztosítani, hogy minden személyt, akivel bármely Bizalmas Információt közöl, tájékoztat a titoktartási kötelezettségről és használati tilalomról jelen 13. pontot illetően; és minden tőle telhetőt megtenni, hogy ezen kötelezettségeket érvényesítse. Bármely ilyen személy általi kötelezettségszegés úgy tekintendő, mint a Fél szerződésszegése.

13.6. Jelen 13. pont a Szolgáltatási Szerződés megszűnése után is korlátlan ideig hatályban marad.

13.7. A Megrendelő a Szolgáltató előzetes jóváhagyásának beszerzése nélkül nem vehet részt a Szellemi Tulajdon vagy az Eszközzel kapcsolatos Terjesztésében, ennek bármely megszegése a Titoktartási kötelezettség megszegésének minősül.

13.8. A Felek megállapodnak, hogy a Bizalmas Információ értékére tekintettel a Fogadó Fél kötelezettségszegésenként 100.000 euró összegű átalány-kártérítést köteles fizetni a Közlő Fél részére a jelen ÁSZF szerinti bármely titoktartási kötelezettsége megszegése után. A kártérítési átalány összegét a Fogadó Fél a Közlő Félnek a jelen ÁSZF szerinti titoktartási kötelezettség megszegésével és a kártérítési átalány összegének megfizetésével kapcsolatos felszólítólevelének átvételét követő 15 napon belül köteles megfizetni. A kártérítési átalányon kívül a Fogadó Fél viseli a Közlő Felet ért összes kárért való felelősséget.

13.9. A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a 13.8 pontban foglalt, a Fogadó Fél által a Közlő Fél részére fizetendő kártérítési átalány összegét mindkét Fél egyetértésével állapították meg, figyelemmel az üzleti titkok, a Bizalmas információ és a Szellemi Tulajdon jelentős értékére. A Felek kifejezetten megállapítják, hogy lemondanak a kártérítési átalány összegének megtámadásához való jogukról.

14.    SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

14.1. Felek megállapodnak, hogy mindegyik Fél köteles az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR), a GDPR által biztosított kifejezett felhatalmazás alapján, vagy erre tekintettel megalkotott magyar jogszabályok, más adatvédelmi tárgyú jogszabályok, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kiadott dokumentumok, illetve az adatkezelőre vonatkozó magatartási kódexek betartására.

14.2. A Felek kijelentik, hogy a jelen ÁSZF és a Szolgáltatási Szerződés keretében egymás részére átadott személyes adatokat kizárólag a jelen ÁSZF és a Szolgáltatás szerződés létesítése, fenntartása és teljesítése körében használják fel.

14.3. A Felek külön-külön önálló adatkezelőnek minősülnek, így a Felek önállóan kötelesek gondoskodni az érintettek megfelelő tájékoztatásáról.

14.4. Az adatok kezelésének jogalapja az adatkezelők, azaz a Felek jogos érdeke, vagyis az, hogy a szerződés megkötés vagy más üzleti kapcsolat létesítése, illetve a Szerződés teljesítése érdekében a Felek munkavállalója fel tudja venni a kapcsolatot a másik céggel vagy annak kijelölt munkavállalójával. A szerződés megfelelő teljesítése a Felek érdekének is tekinthető. A szerződés teljesítése azt igényli, hogy a Felek jelöljenek ki olyan kapcsolattartókat és munkavállalókat, akik közreműködnek a szerződés teljesítésében. Ez szükségessé teszi bizonyos személyes adatok közlését, amely ésszerű elvárás is az üzleti élet szerződéses kapcsolataiban, és nem gyakorol jelentős hatást a kijelölt munkavállalók, kapcsolattartók magánszférájára. Az adatok kezelésének célja az üzleti kapcsolat létesítése, a szerződések megfelelő teljesítése. Ebből a célból az egyik Fél a másik Fél munkavállalójának, kapcsolattartójának nevét, e-mail címét és telefonszámát kezeli. Az egyik Fél, illetve annak kapcsolattartója vagy más munkavállalója jogosult megismerni azt, hogy a Fél kit tart nyilván kapcsolattartóként, illetve kérheti az adatok helyesbítését, törlését. Emellett a Feleknek lehetősége van új kapcsolattartót is megadni.

14.5. A személyes adatokat a Felek között történő kapcsolattartással összefüggő feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói ismerhetik meg, akikkel megfelelő titoktartási megállapodást, valamint, amennyiben szükséges, a Fél a GDPR 28. cikke szerinti adatfeldolgozási szerződést kötött.

14.6. A Felek vállalják, hogy a szerződések teljesítésével kapcsolatosan kezelt személyes adatok biztonsága érdekében megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtottak végre és a személyes adatok biztonságáról a GDPR 32. cikkében meghatározottak szerint gondoskodnak.

14.7. A személyes adatkezelésekkel kapcsolatos kérdésekkel, valamint érintetti joggyakorlással kapcsolatos megkeresésekkel kapcsolatosan a Felek az általuk végzett adatkezelések tekintetében kötelesek intézkedni, illetve segíteni a másik Felet, amennyiben egy megkeresés a másik felet is érinti.

15.    FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSOK

15.1. A Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltatás teljesítése a GSM hálózat hiányosságai és fennakadásai kapcsán akadozhat (a lefedettséget a növényi borítottság is befolyásolhatja), melyre a Szolgáltatónak nincs ráhatása, így ezen hiányosságokért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

15.2. A Felek megállapodnak és a Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltatást a Szolgáltató csak abban az esetben tudja megfelelő szinten biztosítani, amennyiben a Földterületen a Vodafone hálózata megfelelő térerőt biztosíta a gyűjtött adatok továbbítására. A Felek megállapodnak, hogy a Vodafone által biztosított térerőben fellépő hiányosságok nem a Szolgáltató érdekkörében felmerült körülmény.

15.3. A Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató – időkorlát nélkül – nem tartozik felelősséggel az internetkapcsolat (vagy a GSM hálózat) működésképtelenségéért, az internet (GSM) szolgáltatóknál fellépő üzemzavar, forgalomkiesés esetéért, beleértve a felhőborítottság vagy hó és jég okozta akkumulátor lemerülést.

15.4. Megrendelő kijelenti, hogy olyan gazdálkodó, aki az általa végzett művelési ágazatban szakértői szintű tudással rendelkezik, ezért a döntéseinek a meghozatalában a Szolgáltatás csak kiegészítő információval segíti, azonban nem kizárólagosan erre támaszkodik, így a Szolgáltatás alapján meghozott döntéseinek eredményeiért és keletkezett esetleges károkért, legyen az közvetlen vagy közvetett, a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

15.5. A Szolgáltató, szerződött partnerei, beszállítói, tisztviselők, ügynökök, vagy bárki, aki közreműködött a Szolgáltatás nyújtásában, az Eszközök és Szoftver készítésében, létrehozásában vagy forgalmazásában, semmi esetre sem felelős bármilyen közvetett vagy közvetlen, esetleges, speciális vagy eredő kárért, ami az Eszköz és a Szoftver használatából vagy használhatatlanságából ered; vagy félreértések, mulasztások, megszakítások, hibák, rendszer kihagyások, vagy bármilyen működési hiba, Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen kikötés a Szoftver használatával, előállított eredményekre és kimenetekre is vonatkozik.

15.6. Amennyiben a jelen ÁSZF szerinti felelősségkorlátozások ellenére a Szolgáltatónak kártérítési felelőssége lenne megállapítható, akkor a Felek kifejezetten megállapodnak, hogy  a Szolgáltató által a Megrendelő részére nyújtott Szolgáltatással összefüggésben közvetlen vagy közvetett okozott károkért, veszteségekért, elmaradt hasznokért és jogi lépések költségeiért (akár szerződéses, jogellenes károkozás (beleértve a gondatlanságot), vagy más módon) való anyagi felelősségét, így a kártérítés maximális összegét három havi nettó szolgáltatási díjban maximalizálják. A Megrendelő kijelenti, hogy a maximális kártérítési összeget a Szolgáltatás jellegére tekintettel kifejezetten elfogadja és a maximális kártérítési összeg feltűnő értékaránytalanságra tekintettel őt illető megtámadási jogáról lemond.

15.7. A Szolgáltató nem szavatolja, hogy a Szoftver vagy az Eszköz mindig zavartalanul és hibamentesen fog futni. Egyetlen és kizárólagos jogorvoslatként a Szolgáltató kötelezettségeinek esetleges megsértése esetén a Szolgáltatás kiesésével megegyező időtartamú ingyenes Szolgáltatást biztosít a Megrendelő részére.

15.8. Megrendelő tudomásul veszi, hogy megóvja, kártalanítja és mentesíti Szolgáltatót minden igény, kötelezettség és követelés alól, amelyet a Szolgáltatóval szemben követelnek a Megrendelő érdekkörébe eső harmadik személyek.

15.9. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben harmadik személy a Szolgáltatással kapcsolatosan a Megrendelőnél igényt jelentene be, úgy arról a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti. Megrendelő nem köthet peren kívül vagy perben megállapodást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül. Abban az esetben, ha a fenti együttműködési kötelezettséget Megrendelő megsérti, úgy a Megrendelő harmadik személy követelésének kiegyenlítésekor kompenzációt nem igényelhet a Szolgáltatótól, és minden kárt és költséget a Megrendelő visel, beleértve az ügyvédi költségeket is.

16.    VIS MAIOR

16.1. A jelen pont alkalmazásában Vis Maior Esemény: az érintett Fél érdekkörén kívül eső okból eredő, elháríthatatlan esemény, így különösen: internetes gerinchálózat sérülése, természeti katasztrófa, tűzvész, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés (a Fél munkavállalói által végrehajtott sztrájk vagy munkabeszüntetés kivételével).

16.2. Egyik Fél sem felelős a Szerződés szerinti kötelezettségeinek nem-, hibás- vagy késedelmes teljesítésért, ha azt Vis Maior Esemény okozta. Vis Maior Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban haladéktalanul értesíteni. Vis Maior Esemény időtartama alatt a Szerződés hatálya szünetel, abban a mértékben, amennyiben a Szerződés teljesítése a Vis Maior esemény miatt nem lehetséges.

16.3. Amennyiben a Vis major esemény megszűnik, úgy erről a tényről a másik Felet írásban értesíteni kell, továbbá lehetőség szerint tájékoztatni kell arról is, hogy a mentesülés indokát jelentő különleges körülmények miatt késedelmes intézkedéseket mikor foganatosítja.

17.    KAPCSOLATTARTÁS

  • A Szerződéssel kapcsolatos bármely kérés, közlés, információ, jognyilatkozat (jelen szerződésben együttesen: közlés) a Felek között érvényes, ha az egyik Fél azt a másik Féllel a jelen pontban megjelölt elérhetőségére e-mailben elküldi, kézbesíti, ajánlott, tértivevényes küldeményként postára adja. Felek közlését e-mail esetén annak elküldését követően 24 órával, postai úton való értesítés esetén ajánlott, tértivevényes küldeményként való postára adást követő három munkanappal kézbesítettnek kell tekinteni. Ezek bizonyítására a megfelelő e-mail címre való elküldés igazolása és a feladóvevény szolgál. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy amennyiben a Honlapon a Megrendelő a beállítások módosításával az előfizetést felmondja az is közlésnek minősül és a Szerződés módosítására vagy felmondására irányuló jognyilatkozatként értelmezendő.

17.2. A Szolgáltató e-mail címe hibabejelentés esetén: helpdesk@agrodat.hu

17.3. A Szolgáltató email címe általános kommunikáció és szolgáltatás támogatás esetén: sales@agrodat.hu.

18.    VEGYES RENDELKEZÉSEK

18.1. Jelen ÁSZF a Preambulumban rögzített időpontban lép hatályba és elválaszthatatlan részét képezi valamennyi, a jelen ÁSZF alapján létrejött Szerződésnek, illetve Megrendelésnek. A Felek közötti minden, a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés aláírását megelőző, akár szóban, akár írásban tett nyilatkozat a Szolgáltatási Szerződés aláírásával hatályát veszti, a Felek jogviszonyára kizárólag az ÁSZF az irányadó.

18.2. Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege a Honlapon kerül közzétételre. Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF és annak mellékletei egyoldalú módosítására, mely módosítást a hatálybalépése előtt legalább 15 nappal honlapján közzétesz, vagy a módosításról kifejezett tájékoztatót is közzétesz a Honlapon vagy email útján tájékoztatja a Megrendelőt. Amennyiben a Megrendelő az ÁSZF hatálybalépésének napjáig írásban nem él kifogással, úgy az ÁSZF módosítások a Megrendelő által kifejezetten elfogadottnak tekintendők. Az ÁSZF módosítás hatálybalépését követően a Felek közötti jogviszonyra, ideértve az azt követően leadott Megrendeléseket is, a módosított ÁSZF rendelkezései az irányadók.

Szolgáltató a mindenkor hatályos Termékekre és a Szolgáltatásokra vonatkozó részletes leírásokat Honlapon teszi elérhetővé a Megrendelők számára.

18.3. A Szolgáltató késedelme a jelen ÁSZF alapján fennálló bármely jogának gyakorlása vagy a jelen ÁSZF valamely rendelkezésének érvényesítése vonatkozásában nem tekinthető ezen jogról vagy rendelkezésről való lemondásnak.

18.4. Jelen ÁSZF-től – ideértve annak mellékleteit is – Felek írásban, egyedi szerződésben térhetnek el egyező akarattal.

18.5. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. A Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás ügyeket először peren kívül, tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a peres eljárásra a Felek kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

18.6. Felek képviselőjének kizárólag a cégjegyzésre jogosultak, valamint a cégjegyzésre jogosultak által írásban felhatalmazott személyek minősülnek és a Szerződés megkötésével, a regisztrált felhasználói fiókban megrendelés feladásával vagy a Telepítési Jegyzőkönyv aláírásával szavatolja, hogy a nyilatkozatok időpontjában ilyen személynek minősül. Felek valamennyi képviselője a szerződés megkötésével kijelenti és megerősíti, hogy korlátozások nélkül jogosult a Szerződés megkötésére, aláírására és végrehajtására, a Szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére továbbá kijelenti és szavatol azért, hogy a Szerződés maradéktalan teljesítése, továbbá a kapcsolódó kötelezettségek teljesítése a Megrendelő számára érvényes és a Megrendelőt kötő kötelezettséget jelentenek mind az aláíráskor, mind pedig a Szerződés hatályának időtartama alatt folyamatosan.

18.7. Felek minden esetben kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni, ha az ÁSZF-ben és/vagy a Szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése előreláthatóan akadályba ütközik.

18.8. Megrendelő a Szerződés szerinti jogait kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult átruházni.

18.9. A Felek megállapodnak, hogy a közöttük lévő jogviszonyra kizárólag a jelen ÁSZF érvényes, így a Megrendelő esetleges általános szerződési feltétele nem alkalmazandó és erre történő a Megrendelő esetleges általános szerződési feltételei utalással vagy egyéb módon nem válnak a szerződés részévé.

18.10.      Szolgáltató jogosult arra, hogy bármely, a Megrendelővel szemben a jelen vagy más megállapodás alapján fennálló (tényleges vagy jövőbeli) kötelezettségének megfizetése vagy kielégítése vonatkozásában beszámítással éljen. Megrendelő nem jogosult arra, hogy bármely, a Szolgáltatóval szemben a jelen vagy más megállapodás alapján fennálló (tényleges vagy jövőbeli) kötelezettségének megfizetése vagy kielégítése vonatkozásában beszámítással éljen.

18.11.      Szolgáltató jogosult a kiállított számlája alapján fennálló követelését engedményezni vagy faktorálni.

18.12.      Amennyiben jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen vagy nem végrehajtható, akkor az ÁSZF ilyen részét úgy kell tekinteni, mintha az érvénytelen rész nélkül jött volna létre.

18.13.      Nem képezi a Felek közötti jogviszony tartalmát az a szokás, amelynek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, vagy az a gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. Nem válik továbbá a Felek közötti jogviszony tartalmává az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás sem.

Kelt: Budapest, 2021.10.1.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen mellékleteket egyoldalúan módosítsa. Szolgáltató a mindenkor hatályos mellékleteket a honlapon teszi elérhetővé a Megrendelők számára.

Mellékletek:

Jelen ÁSZF-hez 4 darab melléklet tartozik, amelyek az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik és amelyekkel együtt értelmezendő:

  1. számú melléklet: Telepítési Jegyzőkönyv
  2. számú melléklet: Karbantartási Jegyzőkönyv
  3. számú melléklet: Átadás-Átvételi Jegyzőkönyv
  4. számú melléklet: SIMPLEPAY – ONLINE FIZETÉSI RENDSZER – Fizetési tájékoztató